Anasayfa > Tüm Yerel-Sen > Tüzüğümüz

Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi

Madde 1-

a) Sendikanın Adı                  : Tüm  Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası

    Kısa adı                              : TÜM YEREL-SEN

b) Sendikanın Merkezi           : Ankara’dır.

c) Sendikanın Adres               : Menekşe 1 Sokak No:8/A D:11 Orkide Apt. KIZILAY/ ANKARA

 

Sendikanın merkezinin ilden ile nakline Genel Kurul, il içi yer değişikliğine Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Sendikanın Çalışma Alanı

Madde 2- Sendika: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu çerçevesinde; "Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların girdikleri hizmet kollarının belirlenmesine ilişkin Yönetmelik" ile belirlenen 04 nolu Yerel Yönetim Hizmet Kolu kapsamına giren tüm kamu görevlilerini meslek, kariyer, yaptığı hizmetin niteliği vb. ayrımı yapmaksızın kapsar ve Türkiye çapında faaliyet gösterir.

 

Sendikanın Amaç ve Hedefleri

Madde 3-

a-         TÜM YEREL-SEN, üyelerine yönelik baskıya ve sömürüye karşı mücadele eder. Üyelerinin       daha ileri ekonomik, demokratik, hukuksal, sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi amaçlar; Bu amaca ulaşmak için demokratik ilkelerden sapmadan sendika içi demokrasiyi en geniş anlamda savunur. 

 

b-         TÜM YEREL-SEN, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, engelli ve meslek farkı gözetmeksizin bütün üyeler arasında amaçları doğrultusunda birlik ve dayanışmayı geliştirmeyi, çevre ve ekolojik yapıyı korumayı ve kültürlerini yaşatmayı amaçlar.

 

c-         TÜM YEREL-SEN, bağımsız, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığını temel alır. Üyelerinin söz ve karar sahibi olduğu, işyerlerini temel alan örgütlenme modelini amaçlar. İşleyişte demokratik merkeziyetçilik ilkesini benimser.

d-        TÜM YEREL-SEN, Atatürk’ ün önderliğinde kurulan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini, demokratikleşme ve ulusal çıkarları korumak, sonsuza kadar yaşatmak için elinden gelen her türlü çabayı gösterir ve bunun için mücadele eder.

e-         TÜM YEREL-SEN, kararların alınmasında tartışma, eleştiri-özeleştiri ve ikna yöntemlerini en demokratik biçimde yaşama geçirilmesini savunur.

 

f-         TÜM YEREL-SEN, çalışma hakkı ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması için mücadele eder.

g-         TÜM YEREL-SEN, Engellilerin çalışma yaşamına, onların fiziki koşullarına uygun bir şekilde katılımını sağlamak ve engellerinden kaynaklanan sorunlara çözüm üretmek ve olanaklar sunmak için mücadele eder.

 

 

h-         TÜM YEREL-SEN, henüz örgütlenmemiş, örgütlenme olanağına kavuşmamış emeklilerin ve işsizlerin bu haklarını kullanmalarına yardım ederek, örgütsel olarak dayanışma içinde olur.

 

I-         TÜM YEREL-SEN, emperyalizmin ekonomik, askeri, kültürel tahakkümüne, savaş kışkırtıcılığına ve nükleer silahların üretilmesine karşı etkin mücadele eder.

 

i-          TÜM YEREL-SEN, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olur. Bu anlamda insan hak ve özgürlüklerini zedeleyen uygulamalar karşısında tavır alır. Bunun için demokratik kitle örgütleriyle, ulusal ve uluslar arası sendikalarla dayanışma ilişkileri kurar.

 

j-          TÜM YEREL-SEN, üyelerinin işyeri yönetiminde söz ve karar sahibi olmasını ve hizmetlerin halk yararına verilmesini savunur.

 

k-         TÜM YEREL-SEN, kadın üyelerinin kadın olmaktan kaynaklı iş yaşamında veya toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunların çözümü için mücadele eder.

 

l-          TÜM YEREL-SEN, tüm çalışanların siyaset yapma hakkını savunur. Örgütsel işleyişinde ve karar alma süreçlerinde devletten, sermayeden, siyasi parti ve benzeri oluşumlardan örgütsel olarak bağımsızdır. Her türlü sosyal, siyasal ve demokratik mücadelede emekçilerden yana tavır alır.

 

m-        TÜM YEREL-SEN, hizmet kolunda ülke genelinde sendikal birliğin sağlanmasını amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda sendikal faaliyette bulunur.

 

n-         TÜM YEREL-SEN, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, örgütlü olduğu bütün yerel yönetimlerde taşeronlaştırma ve özelleştirmelere karşı fiili-meşru ve hukuksal temelde mücadele eder.

 

o-         TÜM YEREL-SEN, yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli çalışanlar, taşeron firmalarda çalışanlar ile kısmi süreli çalışanların da sendikal hak ve özgürlüklerini faaliyet alanı olarak belirleyerek, farklı statülerde çalışan bütün emekçilerin ortak örgütlenme çatısı altında toplanması için gerekli düzenleme ve çalışmaların yerine getirilmesi için mücadele eder.

 

p-         TÜM YEREL-SEN, Yerel yönetimlerin demokratikleşmesi  için mücadele eder,

r-         TÜM YEREL-SEN, bilimsel düşünce ve davranış kurallarını kamu çalışanlarının mücadelesinde etkin bir araç olarak kullanmayı hedefler.

 

s-         TÜM YEREL-SEN, üyelerinin genel kültürlerini geliştirmek için gereken her türlü büro, yayın, konferans, okul vb. açıp organize etmek ve her değerli ulusal ve insanı kurumla bu yolda yardımlaşmaya girmeyi hedefler.

 

 

Ş-        TÜM YEREL-SEN, Toplu Sözleşme ve Grev hakkı için fiili ve meşru her türlü yöntem kullanarak, kesintisiz bir şekilde mücadelesine devam eder.

 

Sendikanın Görev ve Yetkileri

Madde 4- TÜM YEREL-SEN üyelerinin her türlü haklarını koruyup, geliştirmek için anayasal ve yasal mevzuata uygun hareket eder. Ülkemizin taraf olarak imzaladığı İnsan Hakları Sözleşmesi, ILO Anayasası ve Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa Sosyal Şartı ile diğer çok taraflı sözleşmelerden doğan haklarını kullanır.

 

Ulusal ve uluslar arası hukuktan doğan hak ve yetkilerini kullanırken üyelerinin ekonomik, demokratik, sosyal, kültürel, hukuksal, hak ve çıkarlarını korumak için gerekli girişimlerde bulunur. Ayrıca;

 

a)      Faaliyette bulunduğu hizmet kolunda amaçları doğrultusunda çalışanların örgütlenmesine çalışır.

 

b)      İç hukukla bütünleşerek bağlayıcılık kazanmış uluslar arası sözleşmelerden, Anayasadan ve yasalardan doğan hak ve özgürlükler çerçevesinde üyeleri adına görüşmelere katılır, Toplu sözleşmeler yapar, gerektiğinde uyuşmazlık çıkarır, Yargı organlarına başvurarak davalar açar, takipte bulunur veya kendisine açılacak davalarda taraf olur, uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın üyeleri adına sonuçlanmasını sağlamak amacıyla demokratik baskı gücünü kullanmak için her türlü eylem ve etkinlik kararı alır, idare eder, son vererek gelişmelerin takipçisi olur.

 

c)      Uluslar arası sendikal örgütlere üye olur, oluşturulan kurullara delege, temsilci ve gözlemci gönderir.

 

d)     Üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak, genel kültürlerini geliştirecek; kurslar, seminerler, konferanslar, sergiler, eğlenceler, konserler, tiyatro gösterileri, ziyaretler ve her türlü eğitici etkinliklerde bulunur, sosyal tesisler, kitaplık ve basımevi vb. bunun gibi eğitim ve kültür tesisleri kurar, her türlü yayın yapar ve yayın organlarından faydalanır,

 

 

e)      Çalışma yaşamındaki mevzuattan, toplu sözleşmelerden örf ve adetten doğan hususlarda, üyelerini temsilen ya da başvuruları üzerine, hizmet akdinden doğan hakları ile özlük ve her türlü haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle açtığı veya açılan davalarda taraf olur ve bu konularda adli yardımda bulunur.

 

f)        Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir, dava açar ve bu nedenle açılan davalarda taraf olur.

 

g)      Bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandıkların kurulmasına yardımcı olur. Bunu bir iç yönetmelikle düzenler.

 

h)      Sendika üyelerinin konut, kreş, ulaşım ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılaması için çalışmalarda bulunur.

 

 

Sendikaya Üye Olma
Madde 5- Tüzüğün 2. maddesinde belirlenen hizmet kolundaki kurum ve kuruluşlarda çalışanlar sendikaya üye olabilir.

 

Sendika Üyelik Aidatı
Madde 6- Üyenin taban aylığının % 1’i oranında her ay üyelik aidatı kesilir. Bu oranın değiştirilmesinde genel kurul yetkilidir. 

 

Üyelikten Çekilme

Madde 7- Her üye istediği zaman sendikadan ayrılabilir. Ancak yasalarda ve tüzükte öngörülen koşulları yerine getirmek zorundadır.

 

Sendika Üyeliğin Devamı veya Askıya Alınması

Madde 8-

a)      Sendika Merkez Yönetim Kurulunda görev alıp, işyerlerinden ücretsiz sendikal izne ayrılan sendika üyelerinin sendikadaki üyelik sıfatları üyelik aidatı ödeme koşulu ile devam eder.

 

b)      Organlarda görevli kadın üyeler, doğum yapmaları halinde, doğum öncesi ve sonrasında yasal izin süresince organ görevlerinden izinli sayılırlar. Kadına yönelik her türlü şiddet sendikal suç sayılır ve bu suçu işleyenlerin üyeliği Genel Kurula kadar askıya alınır.

 

c)      Başka bir kuruma geçmemek kaydıyla memuriyet görevinden istifa eden veya emekli olan üyenin görevi seçildiği dönem sonuna kadar devam eder. Ancak bir sonraki dönem için organ seçimlerinde oy kullanamaz.

 

d)     Sendika zorunlu organlarında görev alanların mahalli ve ya genel seçimlerde aday olmaları durumunda ilgili kanun hükümleri uygulanır

 

e)      Askere giden üyelerin sendikal hak ve yükümlülükleri askerlik süresi sonuna kadar askıda kalır.

 

Üyelikten Çıkarılma ve Üyeliğin Düşmesi

Madde 9- Merkez Disiplin Kurulu tarafından üyeliği askıya alınanlar,  Merkez Genel Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üye, sendika Merkez Genel Kurulunca verilen çıkarma kararının 15 gün içerisinde kendisine yazılı olarak bildirilmesi ile üyelik hakkını kaybeder. Üye, çıkarma kararına karşı yasal süre içerisinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Üyelikten çıkarılma mahkeme kararı ile kesinlik kazanır.

 

Üyenin işkolunu kendi iradesi ile değiştirmesi halinde üyeliği düşer.

 

Konfederasyon ve Üst Kuruluş Üyeliği

Madde 10- Sendikanın konfederasyona üyeliği ve üyelikten çekilmesi Merkez Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gerçekleşir.

 

Sendikanın Organları

Madde 11:

A-    SENDİKANIN MERKEZ ORGANLARI

1-      Sendika Merkez Genel Kurulu

2-      Sendika Başkanlar Kurulu

3-      Sendika Merkez Yönetim Kurulu

4-      Sendika Merkez Disiplin Kurulu

5-      Sendika Merkez Denetleme Kurulu

 

 

 

 

B-    SENDİKA ŞUBE ORGANLARI

1-      Şube Genel Kurulu

2-      Şube Yönetim Kurulu

3-      Şube Disiplin Kurulu

4-      Şube Denetleme Kurulu

5-      Şubeye Bağlı İl Temsilciliği

6-      İşyeri Temsilciler Kurulu

7-      İşyeri Temsilciliği

 

C-   Organ seçimleri gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

 

D- İşleyiş ve çalışma esasları tüzükte belirlenmemiş organların bu esasları yönetmelikle düzenlenir.

 

Merkez Genel Kurulunun Oluşumu

Madde 12- Merkez Genel Kurulu, sendikanın en üst ve yetkili organıdır. Merkez Genel Kurulu aşağıda belirtilen 10 doğal delege ile Şube Genel Kurullarından seçilecek 490 delegenin toplamı olan 500 delegeden oluşur.

 

a)      Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Denetleme Kurulu’nun asil üyeleri delegedir.

 

b)      Sendikanın toplam üye sayısı Şube Genel Kurullarından seçilecek delege sayısına bölünür. Böylece bir delege seçmek için gerekli olan anahtar üye sayısı bulunur. Her şubenin son genel kurulunu yapacağı toplam üye sayısı anahtar üye sayısına bölünerek, her Şube Genel Kurulundan seçilecek Merkez Genel Kurulu delege sayısı belirlenir. Yapılan bölme işlemleri sonucu eksik kalan delege sayısı en fazla küsuratı bulunan şubelerden başlamak üzere sırasıyla dağıtılarak tamamlanır.

 

c)      Merkez Genel Kurul delegeleri, şube genel kurulunda gizli oy, açık sayım usulü ile seçilir ve bu seçim her olağan Şube Genel Kurulunda yenilenir. 

 

d)     Üyenin Merkez Genel Kurul delegeliği kendi iradesi ile işkolunu değiştirmediği sürece devam eder. Herhangi bir nedenle işten ayrılan üyenin üyeliği sona erince delegeliği de sona erer.   

 

Merkez Genel Kurulu Toplantı Zamanı ve Toplantı Esasları

Madde 13- Merkez Genel Kurulu 3 (üç)  yılda bir sendika merkezinin bulunduğu ilde toplanır. Genel kurula çağrı Merkez Yönetim Kurulunca yapılır. Toplantının yeri, günü, saati, gündemi, Merkez Yönetim Kurulunca saptanarak, iki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet raporu ve gelecek dönemin tahmini bütçesi ile birlikte toplantıya katılacak delegelere Genel Kurul tarihinden en az on beş gün önce bildirilir.

 

Merkez Genel Kurulun yeri, günü, saati ve gündemi en az bir Ulusal Gazetede ilan edilir. İlanda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının ilk toplantı tarihini 15 gün geçemeyeceği belirtilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkez Genel Kurulunun Toplanması ve Çalışma Şekli

Madde 14- Merkez Genel Kurul toplantısı önceden ilan edilen ve bildirilen yer, gün ve saatte yapılır. Toplantı ekseriyet sayısı tüzükte ayrıca öngörülen hususlar dışında toplam delege sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise durum tutanakla tespit edildikten sonra ikinci toplantı en az 1/3 oranında delegenin toplanması ile yapılır. Toplantı yoklamayla başlar. Yeter çoğunluk mevcut ise Merkez Yönetim Kurulu’nun görevli üyesi durumu bildirdikten sonra Başkanlık Divanı için başkan, yardımcı ve yeteri kadar yazman üye seçimi açık oylamayla yapılır.

 

Merkez Genel Kurulu Karar Yeter Sayısı

Madde 15- Genel Kurul karar yeter sayısı toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde teklif düşer. Ancak bu sayı toplam delege sayısının 1/4’ünden az olamaz. Tüzük değişikliklerinde karar yeter sayısı genel kurula katılan delegelerin 2/3’üdür.

 

Merkez Genel Kurulundaki Oylama Şekli          

Madde 16-

a)      Kongre Başkanlık Divanı ve komisyon seçimleri dışında, bütün organ seçimleri gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır.

 

b)      Kongrede diğer bütün kararlar açık oylamayla alınır.

 

c)      Her delegenin tek oy hakkı vardır. Bu hak devredilemez.

 

Olağanüstü Merkez Genel Kurulunun Toplanma Şekli, Gündemi ve İşleyişi

Madde 17- Merkez Yönetim veya Merkez Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5‘inin yazılı isteği üzerine Merkez Genel Kurulu 60 gün içerisinde olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için yapılan isteklerde toplantının yapılma gerekçeleri belirtilir. Genel Kurula çağrı Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Olağanüstü Genel Kurulda gündem dışı konular görüşülemez. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Olağan Genel Kurul toplantı hükümleri geçerlidir.

 

Merkez Yönetim Kurulunda boşalmalardan dolayı yedeklerle tamamlanan asil üye sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğunun altına düşmesi durumunda, yasal süresi içerisinde mevcut Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin çağrısı ile Olağanüstü Genel Kurula gidilir.

 

Merkez Yönetim Kurulunun görevini yerine getirmemesi durumunda Merkez Denetleme Kurulu kararı ve çağrısı ile Olağanüstü Genel Kurul’a gidilir. Merkez Denetleme Kurulu da görevini yerine getirmezse, ilgili mevzuatlarda belirtilen yöntemler uygulanır.

 

Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 18- Merkez Genel Kurulu sendikanın en yetkili organıdır. Genel Kurul toplantısında gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi teklifi genel kurula katılan delegelerin 25’inin yazılı başvurusu neticesinde alınacak Genel Kurul kararı ile olur.

 

Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a)      Sendika tüzüğündeki değişiklikleri görüşmek, onaylamak veya onaylamamak.

 

b)      Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu raporlarını görüşerek, aklanıp aklanmamasına ve gerektiğinde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek. 

 

c)      Merkez Disiplin Kurulunun varsa üyelikten çıkarılma ile ilgili görüşlerini karara bağlamak.

 

d)     Merkez Yönetim Kurulunca sunulan tahmini bütçeyi görüşerek karara bağlamak.

 

e)      Sendika tüzüğünde ön görülen merkez organlarının asil ve yedek üyelerini ve üst kurul delegelerini seçmek.

 

f)       Yeni şube açılmasına, şubenin kapatılmasına, Şubenin yetkili olduğu bölgenin saptanmasına, bir şubenin yasal zorunluluk dışında tamamen kapatılmasına Merkez Yürütme Kuruluna yetki  vermek.

 

g)      Yurt içindeki veya yurt dışındaki üst kuruluşlara üye olmak veya üyelikten çekilmeye karar vermek.

 

h)      Gerekli taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devredilmesinde Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek.

 

i)        Sendika tüzüğüne uygun olarak kararlar almak, organlara görev ve yetkiler vermek.

 

j)        Sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesine karar vermek. Sendika tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, 4688 Sayılı Kanunun 40. maddesinde gösterilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek tasfiye işlemlerinden sonra kalacak taşınır ve taşınmaz malları bağlı olduğu konfederasyona devretmek.

 

k)      Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin profesyonel çalışıp, çalışmamasına karar vermek.

 

Uluslararası Üst Örgüt Delegeleri

Madde 19- Üyesi olacağımız uluslararası kuruluşlara gönderilecek delege ve temsilciler Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Sendika Yöneticilerinde Aranacak Nitelikler

Madde 20- Sendika yöneticisi olmak için sendika üyesi olmak yeterlidir.

 

Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulunu Oluşumu ve Görev Dağılımı

Madde 21-

Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilmiş 7 asil üyeden oluşur. Asil üyeler kadar yedek üye de seçilir. Merkez Yönetim Kurulu seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra iki gün içinde toplanarak kendi aralarında Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Eğitim, Basın-Yayın Sekreteri, Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri ve Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreterliği için görev dağılımı yapar. Ancak kendi aralarında anlaşamadıklarında, gizli oy açık sayımla her bir göreve bir kişi seçilir.

 

Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bir veya birkaçının herhangi bir nedenle ayrılması halinde, yedek üyelerden aldıkları en yüksek oy sırasıyla asil üye olarak Merkez Yönetim Kuruluna katılmaları istenir. Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı yedekten gelen üye ile tamamlandıktan sonra yapacağı ilk toplantıda görev dağılımını yeniden yapar.  

 

Kararlar çoğunluk yöntemine göre alınır. Yeter sayı için Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır.   

 

Merkez Yönetim Kurulunda üç dönem üst üste görev alanlar üçüncü dönem den sonra aynı organa aday olamazlar.

 

 

 

 

Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 22– Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulu ve Sendika Başkanlar Kurulu ndan sonra en yetkili karar ve icra organıdır. Merkez Genel Kurulu ve Sendika Başkanlar Kurulu nun belirleyeceği sendikal politikalar çerçevesinde hareket eder.

 

a) Şube ve temsilciliklerin görüşünü alarak üyeler adına toplu sözleşmeler yapmak, görüşmelere katılmak, yapılacak toplu sözleşme veya görüşmeler nedeniyle toplanacak kurullara gidecekleri belirlemek, hukuki girişimlerde bulunmak ve uyuşmazlık durumunda gerekli görülen her türlü işlemleri yapmak, anlaşmazlık ve uyuşmalıklarda ilgili makam ve mercilere veya yargı organlarına başvurmak.

 

b) Tüzük maddelerini ve yetkili kurulların kararlarını uygulamak. Merkez Genel Kurulu ve Sendika Başkanlar Kurulu nca verilen yetki ve görevleri, tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen,  Genel Kurulun ve Sendika Başkanlar Kurulu nun yetkisi dışındaki diğer görevleri yetki kullanarak yerine getirmek.

 

c) Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağırmak.

 

d) Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi hazırlayıp Merkez Genel Kuruluna sunmak.

 

e) Bütçe fasılları ve bütçeler arasında aktarma yapmak. Gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak.

 

f) Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu kuruluşlara delege ve temsilci göndermek. Ayrıca, yurt içi ve yurtdışında düzenlenen toplantılara katılacakları tespit etmek.

 

g) Sendikaya üyelik için başvuranların üyeliklerinin kabulü ve reddine karar vermek.

 

h) Üyeleri adına çalışma yaşamına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat uygun olarak toplu sözleşmeler imzalamak, görüşmelere katılmak, diğer hukuki tasarruflarda bulunmak, tüm kurullarda üyeleri adına taraf olmak, toplu sözleşmelerden, görüşmelerden, örf ve adetten doğan hususlarda ya da başvuruları halinde ekonomik, sosyal, özlük ve demokratik haklarına ilişkin hususlarda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak ve bu münasebetle açılan davalarda taraf olmak ve bu konularda adli yardımda bulunmak.   

 

ı) Çalışanların mesleki bilgilerini ve sendikal bilincini geliştirecek etkinlikler düzenlemek, boş zamanlarını değerlendirecekleri, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlayacakları organizasyonları gerçekleştirmek.

 

i) Gerekli taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması ve bankalardan kredi temin etmek konusunda alınan Genel Kurul ve Sendika Başkanlar Kurulu kararları uyarınca gerekli işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tespit etmek ya da seçimlerini yapmak.

 

j) Sendika Başkanlar Kurulu nu toplantıya çağırmak.

 

k) Genel Kurul kararlarına, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden şube yöneticilerini disiplin kuruluna sevk etmek.

 

l) Tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince Şube Genel Kurul üyelerinin 1/5’nin imzası ile Şube Olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasını sağlamak.

 

m) Yeni yönetmelik, tüzük yenileme tekliflerini hazırlamak.

 

n) Sendika şubesinin faaliyet alanına yeni katılan iş yerlerinde çalışmalarından dolayı Şube Yönetim Kuruluna karşı sorumlu temsilcilikler kurmak, bu konuda Şube Yönetim Kuruluna yetki vermek, il temsilciliklerinin oluşumunu sağlamak, il temsilciliklerinin seçimini yaptırmak.  

 

o) Genel Kurul kararları doğrultusunda şube açmak, kapatmak ve şubenin yetkili olacağı bölgeyi saptamak.

 

ö) Şube Disiplin Kurulunca üyeleri hakkında düzenlenen rapor ve eklerini sendika Merkez Disiplin Kuruluna sevk etmek.

 

p) Şubenin idari ve mali denetimini yapmak. Gerekli gördüğünde Merkez Denetleme Kurulunun denetim yapmasını sağlamak. Sendika adına şube ve il temsilciliklerinde yapılan harcamaların kanun, tüzük, yönetmelik, bütçe hükümleri ve Genel Kurul kararları uyarınca harcanıp harcanmadığına ilişkin karar vermek ve gerekli işlemleri yapmak.

 

r) Yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, sendikanın ilkelerine uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek üzere gereken her türlü girişim ve çalışmalarda bulunmak.

 

s) Demirbaş eşyanın terkini ve şubelere devri hususlarını karara bağlamak.

 

t) Grev süresince sendika üyelerine yapılacak yardımları günün koşullarına göre belirlemek.

 

u) Sendikanın tüzükte belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli bürolar kurmak, bürolarda çalışacak personelin atanmasını ve bunların ücretlerini ve sosyal haklarını belirlemek, çalışma şartlarını saptamak, sendika adına sözleşme yapmak.

 

v) 4688 sayılı yasanın 30. maddesi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yetkili sendika belirlemesine karşı gerektiğinde yasal süre içerisinde ilgili yargı organı düzeyinde yetki itirazında bulunmak.

 

Sendika Merkez Yönetim Kurulunun Çalışması, Toplanma Zamanı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 23-

a)      Merkez Yönetim Kurulu 15 günde bir olağan olarak toplanır. Önemli ve ivedi konularda Başkan ve Genel Sekreterin çağrısı veya üyelerden en az ikisinin talebi üzerine olağanüstü toplanır.

 

b)      Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına Başkan, Başkan bulunmadığı hallerde Genel Sekreter, onunda yokluğunda Genel Mali Sekreter başkanlık eder. Toplantı salt çoğunlukla yapılır.

 

c)      Merkez Yönetim Kurulu kararları Genel Sekreter tarafından karar defterine geçirilir ve toplantılarda hazır bulunan tüm üyeler tarafından imzalanır. Karşı oy veren üyelerin isimleri ve karşı oluş nedenleri de deftere yazılır.

 

d)     Üst üste üç toplantıya hiçbir mazeret bildirmeden katılmayan Merkez Yönetim Kurulu üyesi yazılı olarak ikaz edilir. İkaza rağmen üçüncü toplantıya gelmeyenlerin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

 

e)      Toplantılarda oylamanın gizli ya da açık yapılması Merkez Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

 

f)       Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde ise toplantı başkanın katıldığı taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır.

 

Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 24-

1-      Genel Başkan;   

a)      Sendika tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında Merkez Yönetim Kurulu adına temsil eder. Merkez Yönetim Kurulu ve Sendika Başkanlar Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

 

b)      Merkez Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izler, gerektiğinde bunları inceler, bilgi alır, gerekli uyarıda bulunur.

 

c)      Sendikanın genel politikasına aykırı olmamak koşuluyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve sözlü demeçler verir.

 

d)     Sendika adına yayınlanan yayın organın sahibidir.

 

e)      İlgili sekreterle birlikte kurumlarla olan yazışmaları imza eder.

 

f)       Genel Başkan acil durumda önceden alınmış bir Yönetim Kurulu kararı olmaksızın asgari ücretin iki katına kadar belgeli olmak üzere harcama yapmaya yetkilidir. Harcama belgelerini daha sonra Merkez Yönetim Kurulunun bilgi ve onayına sunar.

 

g)      Genel Başkan çalışmalarından dolayı, Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

2-      Genel Sekreter;

a)                 Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

 

b)                Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, alınan kararları deftere yazar.

 

c)                 Örgüt içi yazışmaları ilgili sekreterle birlikte imza eder, yazışma ve işlemlerin düzgün işleyişini sağlar.

 

d)                Sendikanın zorunlu organlarının, bürolarının yönetmeliklerini hazırlar,  Merkez Yönetim Kuruluna sunar ve kurulca kabul edilen yönetmeliklerin uygulanmasını sağlar ve denetler.

 

e)                 Merkez Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Sendika Başkanlar Kurulu toplantılarının gündemini hazırlayarak kurullara sunar.

 

f)                 Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.  

 

3-      Genel Mali Sekreter;

a)                 Sendikanın muhasebe işlerini yürütür.

 

b)                Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilanço, gelir-gider tablosu ve mizanları ile mali raporlarını Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen sürelerde Merkez Yönetim Kurulunun bilgi, onay ve kararına sunar.

 

c)                 Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektirdiği gibi yürütülmesini sağlar.

 

d)                Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.

 

e)                 Tüzükte belirtilen oranda şube paylarının zamanında gönderilmesini sağlar, bunların gözetimini ve denetimini sağlar.

 

f)                 Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlar.

 

g)                Sendika hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlar.

 

h)                Merkez Yönetim Kurulu kararı varsa sendika mallarının (taşınır ve taşınmaz) sigorta ettirilmesini, gerektiği zamanlarda poliçelerin yenilenmesini yapar.

 

i)                  Genel Başkan veya Genel Sekreter ile birlikte çift imza ile bankalardan para çeker.

 

j)                  Genel Kurula sunulacak hesap raporu, bilanço, gelir gider tablosu ve tahmini bütçeyi hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulun bilgi ve onayına sunar.

 

k)                Sendika gelirlerini elde edildikleri tarihten itibaren 10 gün içinde sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan bankalara yatırır.             

l)                  Sendikanın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için asgari ücretin iki katını aşmayacak tutarda parayı sendika kasasında bulundurur.

 

m)              Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

4-      Genel Örgütlenme Sekreteri;

a)                  Şubelerin sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olur.     

 

b)                  Üye kayıt ve üyelikten ayrılmaya ilişkin işlemleri düzenler, bu işle ilgili görevlileri yönetir, üye envanterlerini çıkarır, üyeliği kesinleşenlere üye kartı verir.

 

c)                  Şube faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler ve il temsilcilikleri açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunur, bu konularda raporlar hazırlayıp Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar.

 

d)                 Şubelerin faaliyet alanı dışında kalmış işyerlerinin sendika bünyesinde örgütlenmesini sağlar.

 

e)                  Şubeler için; şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olur.

 

f)                   Örgütlenme Dairesi, Genel Örgütlenme Sekreterine bağlı olarak çalışır. Bu dairenin çalışma usul ve esasları çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 

g)                  İl Temsilcilerinin seçilmesini sağlamak için ilgili şube yönetim kurulu ile koordineli çalışır.

 

h)                  Genel Örgütlenme Sekreteri çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

5-Genel Eğitim, Basın-Yayın Sekreteri;               

a)      Sendika programına amaç ve ilkelerine uygun eğitim ve basın yayın programlarını hazırlar, Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar ve programlarının uygulanmasını sağlar.

 

b)      Eğitim seminerlerinin planlanmasını ve yürütülmesini, bu konuda araştırmaların yapılmasını sağlar, eğitim ile ilgili dergi, broşür, bülten ve kitap gibi süreli ve süresiz yayınların basım ve dağıtımını gerçekleştirir.

 

c)      Eğitim ve Basın Yayın Dairesi, Genel Eğitim, Basın-Yayın Sekreterine bağlı olarak çalışır. Bu dairenin çalışma usul ve esasları çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 

d)     Eğitim ve basın yayın çalışmalarının gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması için önerilerde bulunur.

 

e)      Basınla iletişimi sağlar, sendika faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunur, basında çalışma yaşamı, insan hak ve özgürlükleri hakkındaki haber, resim vb. malzemeleri toplar, arşivler, ayrıca bu konuda Merkez Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

 

f)       Genel Eğitim, Basın-Yayın Sekreteri çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

g)      Sendika üyelerinin mesleki bilgilerini ve sendikal bilincini geliştirecek çalışmaları yapar.             

h)      Eğitim, Basın-Yayın Sekreteri olarak çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

6-Sosyal ve  Dış İlişkiler Sekreteri       

 

  1. Ulusal ve uluslar arası düzeyde sendikalarla gerekli bilgi alış verişinde bulunur, diyalog sağlar,

      yazışmalar yapar, sendikayı tanıtır.

 

b. Sendika üyelerinin sosyal ilişkilerini geliştirecek panel, sempozyum, açık oturum, sosyal   etkinlik vs. çalışmalar yapar.

 

  1. Sosyal etkinlik için gerekli ödeneklerin bütçeye konmasını sağlar.

 

  1. Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

 

  1. Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde Sendikanın ilke ve amaçlarına uygun yurt içi ve yurtdışı kuruluşlarla temas kurar,

 

  1. Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde yurtdışındaki sendikal kuruluşlara üyelik veya üyelikten çekilme ile ilgili işlemleri yürütür,

 

  1. Yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir,

 

  1. Sosyal ve Kültürel etkinlikleri, kutlama, taziye, tebrik, ziyaret v.b sosyal ilişkileri düzenler ve bunlarla ilgili düzenleyeceği raporları Yönetim Kurulu onayına sunar. 

 

  1. Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde yangın, su baskını, deprem v.b gibi tabi afetlerin vukuunda kanunlar ve tüzük çerçevesinde afet bölgelerinde konut, sağlık, eğitim ve sosyal tesisler yapılmasına yardımcı olur ve bu amaçlar doğrultusunda yapılacak yardımların koordinasyonunu yürütür.

 

7- Genel Hukuk ve Sözleşme Sekreteri;

a)      Sendikanın programına ve ilkelerine uygun toplu sözleşme taslaklarının hazırlanmasını sağlar.

 

b)      Görüşmeleri izler, ilgili şube yönetim kurulları ile bilgi alış verişinde bulunur, toplu sözleşme çalışmaları için işyerlerinde gerekli çalışmalar yapar.

 

c)      Yetki uyuşmazlıklarını izleyip sendika lehine dönüşmesini sağlar, sorumluluğu altında bulunan toplu sözleşme prosedürünü başından sonuna kadar takip eder.

 

d)     Sendikanın ve üyelerinin hukuksal sorunlarının çözümlenmesine yönelik çalışmalar yapar, mevzuatı izler, değişiklik çalışmaları yapar, ilgili mercilere gerekli başvuruları yapar, ayrıca Merkez Yönetim Kurulunu ve örgütü bilgilendirici gerekli çalışmaları yapar.

 

e)      Üyelerin her türlü sosyal haklarını geliştiren çalışmalar yapar, resmi makamlarla görüşme ve gerekli belge ve bilgilerin zamanında gönderilmesini sağlar.

 

f)       Hukuk ve Toplu Sözleşme Dairesi, Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreterine bağlı olarak çalışır. Bu Dairenin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

 

g)      Hukuki problemlerin çözümü için gerekli ödeneklerin bütçede yer almasını sağlar.

 

h)      Merkezi Dayanışma ve Hukuk Fonunu yönetir, fonun işleyişi ile ilgili yönetmenlik taslağını hazırlar, fondan dolayı Merkez Yönetim Kuruluna aylık periyotlarda rapor sunar.

 

i)        Merkez Yönetim Kurulunca alınan ve yapılması gereken diğer işleri yapar.

 

j)        Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

 

 

Merkez Denetleme Kurulunun Oluşumu, Toplanma Zamanı, Karar Şekli ve Çalışma Biçimi

Madde 24.A- Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Kurul delegeleri tarafından seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.

 

Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin seçiminde aranan koşullar Yönetim Kurulunun seçiminde aranan koşullarla aynıdır.

 

Merkez Denetleme Kurulu ilk toplantısını Merkez Genel Kurulundan sonra, Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine en geç 15 gün içinde yapar. Merkez Denetleme Kurulu üyeleri kendi aralarında Başkan ve raportör seçer. 3 Ayda bir sendika genel merkezinde en az iki üyenin katılımı ile toplanır, 2 oy ile karar alır.

 

Merkez Denetleme Kurulu üyeleri Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına istedikleri zaman katılabilecekleri gibi, her 6 ayda bir de sendikanın idari ve mali yönden denetimini yapar, düzenlendiği denetim raporunu Merkez Yönetim Kurulunun ilk toplantısına katılarak sunar.

 

Merkez Denetleme Kurulu asil üyeliğinde eksilme olması halinde Merkez Yönetim Kurulu için belirlenen hükümler uygulanır.  

 

Merkez Denetleme Kurulu, çalışma dönemine ilişkin hazırladığı raporu Genel Kurul toplantısına sunar.

 

Merkez Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 25-

a)      Merkez Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu faaliyetlerinin sendika tüzük ve Genel Kurul Kararlarına uygun olarak yapılıp, yapılmadığını idari ve mali yönden denetler, her denetim sonucunda bir rapor düzenler.

 

b)      Merkez Denetleme Kurulu, şube denetleme kurulu raporlarını inceler, Merkez Yönetim Kurulunun talebi üzerine gerekli görülen şube ile il temsilciliklerini idari ve mali yönden denetler.

 

c)      Harcamaların usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını, defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığını inceler, evrakları izler, uygun görmediği işlemler için Merkez Yönetim Kurulunu bir yazı ile uyarır.

 

d)     Denetimlerini sendika merkezinde, sendikaya ait evrak ve defterler üzerinde yapar. Denetime esas evraklar sendika merkezi dışına çıkarılamaz.   

 

e)      Denetim sonucunda saptanan konulara ilişkin gerekli hallerde Merkez Disiplin Kuruluna başvurur.

 

Merkez Disiplin Kurulunun Oluşumu, Toplanma Zamanı, Karar Şekli ve Çalışma Biçimi

Madde 26- Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurul delegeleri tarafından seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur.

 

Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulundan sonra Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine en geç 15 gün içinde toplanır. Kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör seçer.
 

Merkez Disiplin Kurulu, kurul başkanın çağrısı üzerine asıl üyelerinin tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.  Karar yeter sayısı toplam üye sayısının salt çoğunluğudur.

 

Merkez Disiplin Kurulunda asil üyeliğinde eksilme olması halinde Merkez Yönetim Kurulu için belirlenen hükümler uygulanır.  

 

Merkez Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 27- Merkez Yönetim Kurulunca kendisine bildirilen üyeler hakkında inceleme yapar. Yazılı savunma alınmak koşulu ile 1 (bir) ay içinde incelemesini tamamlar. Eğer inceleme için bir aylık süre yetmez ise gerekçesini Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek suretiyle süresini uzatabilir. Bu süre 3 (üç) ayı geçemez.

 

Üyelere üyelikten çıkarma hariç, aşağıdaki yaptırımların uygulanmasına karar verebilir.

a)      Uyarma

b)      Kınama

c)      Üyelikten çıkarılma talebinde bulunulan üyenin, üyeliğini Genel Kurula kadar askıya almak.

 

Bu yaptırımlar tüzük, Genel Kurul kararları, yasalar ve sendikanın genel amaçlarına uygun olarak saptanır.

Merkez Disiplin Kurulu, üyelikten kesin çıkarılma ile ilgili iddialar hakkında gerekli bilgi, belge ve raporları inceler, uygun gördüğü üyenin üyeliğini genel kurula kadar askıya alır.

 

Kadına yönelik her türlü şiddet sendikal suç sayılır ve bu suçu işleyenlerin üyeliği Genel Kurula kadar askıya alınır.

 

Merkez Disiplin Kurulu kararlarına karşı Merkez Genel Kuruluna itiraz edilebilir.

 

Merkez Disiplin Kurulunca üyeliği askıya alınanlara ilişkin üyelikten çıkarılma talebi Merkez Genel Kuruluna sunulur. Bu konudaki karar Merkez Genel Kurulunca kesinleştirilir.

 

Merkez Disiplin Kurulu, her inceleme sonucunda Merkez Yönetim Kuruluna ve hakkında inceleme yapılan kişilere yazılı bilgi verir.

 

Sendika Başkanlar Kurulu Oluşumu

Madde 28-  Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu üyeleri ile Şube Başkanları ve Şubelere bağlı Temsilcileriyle oluşur. Şube ve Şube bağlı il temsilcilerinin zorunlu nedenlerle katılamadığı toplantıya yönetim kurulu kendi arasında seçeceği bir yönetim kurulu üyesi ile katılır.

 

Sendika Başkanlar Kurulu  Toplantı Zamanı

Madde 29- İlk toplantısını Merkez Genel Kurulundan sonraki 2 ay içerisinde Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapar. Diğer olağan toplantılar 4  ayda bir yapılır. Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü her zaman yapacağı davet üzerine olağanüstü toplantı yapabilir. Yer gün ve zaman Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Olağanüstü Sendika Başkanlar Kurulu toplantısı, ayrıca, son Genel Meclis üyelerinin toplamının 1/5’ünün yazılı talebi halinde,  yazılı dilekçelerin verilmesinden sonra en geç 15 gün içinde Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapılır.

 

Sendika Başkanlar Kurulu  Karar Yeter Sayısı ve Toplantı Usulü

Madde 30-

a)      Sendika Başkanlar Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

 

b)      Kararlar açık oylama ile ve katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

 

c)      Her üyenin tek oy hakkı vardır. Oyların eşitliği durumunda toplantı başkanının katıldığı öneri karara dönüşür.

 

d)     Gündemi Merkez Yönetim Kurulu hazırlar ve bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak bildirir. Katılanların salt çoğunluğu ile gündeme eklemeler yapılabilir.

 

e)      Sendika Başkanlar Kurulu yönetmek üzere Genel Başkan, yokluğunda Genel Sekreter, onun da yokluğunda Genel Mali Sekreter toplantıya başkanlık eder. Ayrıca Sendika Başkanlar Kurulu üyeleri arasından iki yazman üye seçilir.

 

f)       Alınan kararlar noter tarafından onaylanmış, Sendika Başkanlar Kurulu karar defterine, Genel Sekreterce yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imza edilir.

 

g)      Toplantı, Genel Sekreterin yapacağı yoklamadan sonra başlar. Toplantı başkanının gündemi okumasından sonra görüşmelere geçirilir.

 

 

 

 

Sendika Başkanlar Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 31- Sendika Başkanlar Kurulu,

a)      Sendika Başkanlar Kurulu, yerel yönetimlerdeki çalışanların sendikal yapılanmasının meclisi niteliğindedir. Dönemsel programlar, genel sendikal meseleler, ülke sorunları ile ilgili programlar tartışılır, alınan kararların uygulamaları değerlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu’nun uygulaması amacıyla kararlar alır.

 

b)      Sendikal faaliyetlerin tüzükte belirtilen amaç ve ilkelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini görüşür.

 

c)      Ülkede ve yerel yönetimlerdeki gelişmeleri değerlendirerek, gerekli kararları alır.

 

d)     Tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygun sendikal politikaları görüşür, gelecek döneme yönelik kararlar alır.

 

e)      Tüzüğe uygun olarak Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik taslaklarını ve yürürlükteki yönetmeliklerin değişecek maddelerini görüşerek karara bağlar.

 

 

f)       Çalışma programı doğrultusunda Sendika Başkanlar Kurulu alınan kararlar 15 gün içinde en geniş üyeye yayılması için Merkez Yönetim Kurulu tarafından Şube Yönetim Kurulu ve İl Temsilciliklerine bildirilir.

 

Şubelerin Oluşumu

Madde 32- Sendika şubesi, sendikanın bir alt organıdır.

 

Sendika şubeleri en az 400 üyenin olduğu çalışma alanı veya bölgesinde tüzük esaslarına göre oluşturulur.

 

Metropol illerde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ayrı şube kurulabilir.

 

Üye sayısının şube oluşumuna elvermediği illerde, birden fazla ildeki üyelerin birleştirilmesi ile şube oluşturulabilir.

 

Şubeye bağlı İl temsilciliklerinin şube oluşumu için gerekli yasal şartları oluşturması durumunda, bağlı olduğu şubenin şubelik vasfını kaybettirmediği sürece Merkez Yönetim Kurulu kararı ile şube bölünerek yeni şube açılabilir.

 

Şubelerin Kuruluşu

Madde 33- Yeni şubelerin kurulması ve açılması veya mevcut bir şubenin yasal zorunluluk dışında kapatılması Merkez Genel Kurul kararı ile olur.

 

Merkez Yönetim Kurulu bu amaçla kurulacak şube sınırları içindeki sendikanın kurulu bulunduğu hizmet koluna dahil işyerlerinde çalışan sendika üyelerinden gerekli niteliklere sahip en fazla yedi kişilik müteşebbis kurucu heyeti saptar.

             

Ayrıca aynı heyetin içinden bir kurucu başkan, bir kurucu idari sekreter, bir kurucu mali sekreter belirler, kurucuların listesi, yazılı belgeler belirtilen usul ve esaslara göre en geç 15 gün içinde sendika veya şubenin bulunduğu illerin valiliklerine ve ilgili mercilere gönderilir ve ilan edilir. Bu şekilde yeni kurulan şubeler en geç altı ay içinde genel kurul yapmakla yükümlüdür. Yeni şubeye hangi işyerinde çalışan üyelerin bağlı olacaklarının saptanması ve bu konudaki değişiklikler Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

                                                          

Şube Organları

Madde 34-    

1-      Şube Genel Kurulu

2-      Şube Yönetim Kurulu

3-      Şube Disiplin Kurulu

4-      Şube Denetleme Kurulu

5-      Şubeye Bağlı İl Temsilciliği

6-      İşyeri Temsilciler Kurulu

7-      İşyeri Temsilciliği”


Şube Genel Kurulunun Oluşumu

Madde 35- Şube Genel Kurulu şubenin en yetkili organıdır. Şube Genel Kurulu tüm üyeleri kapsar. Şube Genel Kurulu Üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ilk oturumda salt çoğunluk sağlanamaz ise 15 gün sonra aynı tarih, yer ve saatte toplanan üyeler ile yapılır. Aksi bir durum üyelere tebliğ edilir.  

a)      Şube Genel Kurulunun Toplantı Zamanı, Esasları ve Karar Yeter Sayısı

Madde 36- Şube Genel Kurulu 3 (üç) yılda bir sendika Merkez Yönetim Kurulunun mutabakatını almak koşuluyla ve Merkez Genel Kurulunun toplantısından en az iki ay önce yapılmak üzere, şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, Şube Yönetim Kurulunun saptayacağı yer, gün ve saatte toplanır.

 

Genel kurulun yeri, günü, saati ve gündemi en az on beş gün önceden şube ve genel merkez WEB sitesinde ilan olunur. İlanda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının tarihi, yeri ve saati de duyurulur. Toplantı esas ve usulleri ile oylama şeklinde sendika merkez kurulları için uygulanan esas ve usuller uygulanır.

 

İki genel kurul arası Yönetim Kurulu raporları ve Denetleme Kurulu raporları Şube Genel Kurulundan önce delegelere dağıtılır. Gündemi Şube Yönetim Kurulu hazırlar. Gündeme madde eklenmesi teklifi genel kurula katılan üyelerin 1/10’un yazılı başvurusu neticesinde alınacak Genel Kurul kararı ile olur.

 

Olağanüstü Şube Genel Kurulu

Madde 37- Olağanüstü Şube Genel Kurulu aşağıdaki hallerde toplanır.

a)      Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu gerekli gördüğü zaman,

 

b)      Genel Kurul üyelerin 1/5’inin yazılı isteği üzerine,

 

c)Şube yönetim kurulundaki boşalmalardan dolayı yedeklerle tamamlanan asil üye sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğunun altına düşmesi durumunda,

 

en geç 60 gün içinde olağanüstü genel kurula gidilir.

 

Olağanüstü Genel Kurul gündemi, davet yapan organ tarafından Olağanüstü Genel Kurulu gerektiren nedenleri kapsayacak şekilde hazırlanır. Olağanüstü Genel Kurulda gündem dışı konular görüşülemez.

 

Şube Genel Kurulunun Görevleri

Madde 38- Aşağıdaki konuları görüşmeye ve karara bağlamaya görevli ve yetkilidir.

a)      Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu raporlarının görüşülerek, aklanıp aklanmamasına ve gerektiğinde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek. 

 

b)      Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının asil ve yedeklerini seçmek.

 

c)      Şube adına Merkez Genel Kuruluna katılacak delegeleri seçmek.

 

d)     Şube ile ilgili Merkez Yönetim Kuruluna ve Merkez Genel Kuruluna iletilmek üzere tavsiye kararları almak.

 

e)      Şubenin yetkili olduğu il ve ilçelerde işyerlerinin tanımını yapmak, buralardaki işyerleri örgütlenmeleri ile ilgili program hazırlamak.

 

Şube Yönetim Kurulları Oluşumu, Toplantı Zamanı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 39- Şube adına sendikanın ana tüzük ve yönetmeliklere göre görev yapan ve Şube Genel Kurulundan seçilen yedi asil üyeden oluşur. Şube Genel Kurulunda asillerle birlikte yedi yedek üye de seçilir.

            

Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında;  Başkan,  İdari Sekreter,  Mali Sekreter,  Örgütlenme Sekreteri,  Eğitim, Basın-Yayın Sekreteri, Sosyal Dış İlişkiler Sekreteri, Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri, için görev dağılımı yapar.

 

Şube Yönetim Kurulu üyelerinin bir veya birkaçının herhangi bir nedenle ayrılması halinde, yedek üyelerden aldıkları en yüksek oy sırasıyla asil üye olarak Şube Yönetim Kuruluna katılmaları istenir. Şube Yönetim Kurulu üye sayısı yedekten gelen üye ile tamamlandıktan sonra yapılacak ilk toplantıda görev dağılımı yeniden yapılır. 

 

İlk toplantılarını seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonraki iki gün içinde, diğer olağan toplantılarını haftada bir yapar. Şube Başkanının ve İdari Sekreterin gerekli gördüğü her zaman olağanüstü toplantı yapılabilir.

 

Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Ancak Şube Genel Kurulunun Olağanüstü toplantıya çağrı kararı en az 2/3 çoğunlukla alınmalıdır. Şube yönetim kurulu üyeleri kendi aralarındaki görev dağılımını asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapar.

 

Gündem Başkan, İdari Sekreter, Mali Sekreter tarafından ortaklaşa hazırlanır. Katılanların salt çoğunluğu ile gerekli eklemeler yapılır. Toplantıya Başkan, yokluğunda İdari Sekreter, İdari Sekreterin yokluğunda Mali Sekreter başkanlık eder. Kararlar şube karar defterine yazılır. Kararın altı hazır bulunanlarca imzalanır. Toplantı İdari Sekreterin yoklaması ile başlar, toplantı başkanı gündemi okur, sonra da görüşmelere geçilir.

 

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 40-

a)      Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygular, sorumluluk kararı verene aittir.

 

b)      Bölgesinde tüzüğün verdiği görev ve yetkileri kullanır.

 

c)      İşyerinde temsilci seçimleri yaptırır.

 

d)     İşyeri idari kurulların oluşturulmasını sağlar.

 

e)      Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilmiş olan sözleşme, görüşme ve hukuki tasarrufların sonuçlarını işyerinde takip eder, uygulamadaki aksaklıklara müdahale eder ve genel merkeze bildirir.

 

f)       Şube Genel Kurulunu toplantıya davet eder.

 

g)      Üyelik başvurularını inceler, varsa görüş ve düşüncelerini belgeleri ile birlikte 10 gün içinde Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.

 

h)      Şube Genel Kuruluna sunulacak hesap ve çalışma raporlarını hazırlar.

 

i)        İl ve işyeri temsilcilerini gerektiğinde toplantıya çağırır. Şube ile ilgili konuları görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.  

j)        Şube Yönetim Kurulu üyesi Üst üste üç toplantıya hiçbir mazeret bildirmeden katılmayan Şube Yönetim Kurulu üyesi yazılı olarak ikaz edilir. İkaza rağmen üçüncü toplantıya gelmeyenlerin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

 

Şube Denetleme Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Yöntemi

Madde 41- Genel Kuruldan seçilen üç asil üyeden oluşur. Ayrıca üç de yedek üye seçilir. Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulundan sonra Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine en geç 15 gün içinde toplanır. Kendi aralarında bir başkan, 1 raportör seçer. Üç ayda bir olağan denetim görevini yapar. Yönetim ve Disiplin Kurulunun daveti ile her zaman toplanır. Toplantı en az iki üyenin katılım ile gerçekleşir, iki oy ile karar alınır.

             

Şubeyi idari ve mali yönden her zaman denetler, Şube Yönetim Kurulunun karar ve faaliyetlerini kontrol eder. İncelenen evraklarda en az iki üyenin imzası olur, evraklar şube dışına çıkartılamaz, inceleme ve denetlemelerini her türlü yetkilerini kullanarak yapar.

 

Şube Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 42-

a)      Gelir ve giderlerin evraklara dayandırılıp dayandırılmadığını, gelir ve gider defterinin düzenli işlenip işlenmediğini inceler.

 

b)      Gelir ve giderlerin ilgili mevzuata, tüzüğe ve sendika yetkili organlarının kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler.

 

c)      İlgili defterlerin mevzuata uygun tutulup tutulmadığını inceler.

 

d)     Her türlü bilgiyi şubede görevli herkesten alır.

 

Şube Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri 

Madde 43- Şube Genel Kurulunda seçilen beş asil üyeden oluşur. Ayrıca beş de yedek üye seçilir. Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulundan sonra Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine en geç 15 gün içinde toplanır. Kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör seçer.

 

Şube Disiplin Kurulu, kurul başkanın çağrısı üzerine asıl üyelerinin tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.  Karar yeter sayısı toplam üye sayısının salt çoğunluğudur.

 

Sendikanın tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler hakkında gerekli inceleme ve soruşturmayı yapar. En geç bir ay içerisinde hazırlayacağı raporları ekleri ve belgeleriyle birlikte Merkez Disiplin Kuruluna gönderir.

 

Şube Disiplin Kurulunun hazırladığı raporlara karşı Merkez Disiplin Kuruluna itirazda bulunulur.

 

 

 

 

İl Temsilciliğinin Oluşumu

Madde 44-

a)      Şube oluşturulamayan illerde şubeye bağlı il temsilciliği kurulabilir.

 

b)      Şubeye bağlı il temsilcilik genel kurulu, o ildeki üyelerin katılımıyla yapılır. Genel kurulda en az üç, en fazla yedi kişiden oluşan İl Temsilcilik Yönetim Kurulu belirlenir.

 

c)      İl temsilciliğinin açılmasında il merkezi olma zorunluluğu aranmaz.

 

İl Temsilciliğinin oluşumuna ilişkin kriterler, İl Temsilcilik yönetiminin sayısı ve işleyiş esasları yönetmelikle belirlenir.

 

İşyeri Temsilciliğinin Oluşumu                              

Madde 45- İşyerinde çalışan üyeler arasından gizli oy, açık sayım usulü ile seçilen temsilcilerden oluşur. İşyeri temsilciliği, işyerlerinde sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışır. 

 

İşyeri Temsilciliği, sendikal çalışmalarında bütünlük ve işbirliğini sağlayan en önemli organdır. Temsilciliğin çalışma usulü, görev ve yetkileri, seçilecek temsilci sayısı, seçim usulü, temsilcilerin görevden alınması, tayini ve görevlendirmesine ilişkin esaslar ayrıca yönetmelikle belirlenir.   

 

İşyeri temsilcilerinden, iş yeri temsilciler kurulu oluşturulur. İşleyişi yönetmelikle belirlenir.

 

Yönetmelikler

Madde 46-  Merkez Yönetim Kurulu Genel Kuruldan aldığı yetkiyle, tüzüğümüzde yer alan, yasaların gerekli gördüğü ve sendikanın ihtiyaç duyduğu yönetmelik taslaklarını hazırlar. Bu taslaklar Sendika Başkanlar Kurulu kararı ile kesinlik kazanır

                       

Birleştirilemeyecek Görevler

Madde 47- Bir zorunlu organda görev alıp başka bir zorunlu organ yöneticiliğine seçilenler, bir organdaki görevinden istifa etmek zorundadır.

                                              

Sendikanın Gelirleri

Madde 48-

a) Aidatlar

1- Üyelik aidatı.

.

 

b) Yasal faaliyetlerden sağlanan gelirler.

 

c) Mal varlığının gelir, temlik ve satışından doğan gelirler.

 

Kanunun olanak verdiği bağışlar ve diğer gelirler.

 

 

Sendikanın Giderleri

Madde 49-

a)      Sendikal faaliyetleri yürütmek için yapılan harcamalar.

 

b)      Üst kuruluşlara ödenen aidatlar.

 

c)      Üyeleri adına yapılacak sözleşme, görüşme ve diğer hukuki tasarruflar nedeni ile yapılacak harcamalar.

 

d)     Eylem ve etkinliklerde yapılacak harcamalar.

 

e)      Eğitim masrafları, basın, yayın dahil gelirlerin en az % 15’i kadardır.

 

f)       Sendikanın amaç ve tüzüğünden kaynaklanan diğer masraflar.

 

Sendikanın amaçlarına uygun faaliyetleri dışında harcama yapılamaz. Bağışta bulunulamaz, borç verilemez, envantere ve demirbaşa kaydedilen malzeme gider olarak gösterilemez, bu konuda işlem yapılamaz.

 

Tahmini Bütçe

Madde 50- Merkez Yönetim Kurulunca her yıl ayrı ayrı olmak üzere 3 (üç) yıl için hazırlanır, hesap dönemi takvim yılıdır. Merkez Genel Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

 

Şube Payları

Madde 51- Genel merkez hesabına yatan üye aidatlarından Eğitim ve Basın Yayın Fonu ile Dayanışma ve Hukuk Fonuna ayrılacak pay düşüldükten sonra kalan miktarın % 40'ı şubelerin hesaplarına gönderilir. Şube harcamalarının belgeleri her ay Genel Merkeze gönderilir.

 

Fonlar

Madde 52-

a)  Eğitim ve Basın Yayın Fonu, sendika gelirlerinin % 15’inden az olamaz.

 

b)  Dayanışma ve Hukuk Fonu sendika gelirinin % 10’nundan az olamaz.

 

Banka İlişkileri ve Kasa

Madde 53- Sendika gelirinin elde edildiği tarihten itibaren, 10 gün içinde sermayesi devlet ağırlıklı olan bir bankaya yatırılır. Kasasında zorunlu gider olarak en çok asgari ücretin iki katı tutarında nakit bulundurabilir. Mali Sekreterlikle birlikte Genel Başkan veya Genel Sekreterden en az 2 (iki) kişinin imzası ile para çekilebilir. Sarfiyatlar, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Mali Sekreterler tarafından yapılır.

 

Sendikada Tutulacak Defter Dosya ve Kayıtlar  

Madde 54-    

a)      Üye kayıt defteri ve üyelikten çekilme defteri.

 

b)      Genel Kurul, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu karar defterleri.

 

c)      Gelen ve giden evrak kayıt, zimmet ve demirbaş eşya defteri.

 

d)     Aidat, yevmiye, envanter ve defter-i kebir defterleri.

 

e)      Gelir makbuzları, bunların zimmete kayıt defteri ve bunların tutulduğu dosyalar.

 

f)       Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması gereken defter ve evraklar Genel Kurulu takip eden, 15 gün içinde notere tasdik ettirilir. İlgili yıldan başlayarak 10 yıl saklanması zorunludur.

 

Mal Bildirimi                                                                      

Madde 55- Sendika ve şube yönetim kuruluna seçilenler 3 ay içinde mal bildirimlerini yasalara uygun olarak Merkez Denetleme Kuruluna vermek zorundadır. Yedek üye göreve gelince bildirimde bulunur. Merkez Denetleme Kurulu bu bildirimleri 5 yıl süre ile saklamak zorundadır. Mal bildirimleri, Denetleme Kurulu tarafından açıklanamaz, ancak mahkeme ve diğer yetkili organların istemi üzerine iade etmek üzere verilir.

             

Alım Satım

Madde 56- Merkez Yönetim Kurulu taşınır, taşınmaz mal almak ve satmak için yetkilidir.

 

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri

Madde 57- Merkez Yönetim Kurulu üyeleri bütün mesailerini kullanmak üzere sendikada ücretli çalışırlar.

 

Merkez Yönetim Kuruluna seçilen yöneticiler işyerlerinden ücretsiz izinli sayılırlar. Sendikadaki görev süreleri içerisinde her türlü mali, sosyal ve özlük hakları sendika tarafından ödenir. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin alacakları ücretler, çalıştığı işyerinde aldığı ücret ve sosyal hakları geçemez. 

           

Personel, Uzman ve Danışman

Madde 58- Personel, uzman, danışman alımı, bunlara verilecek haklar ve çalışma esaslarını Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Fesih, Mal Varlığının Devri, Demirbaşların Satışı ve Terkini

Madde 59-

a) Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılması veya Mahkeme kararı ile kapatılması halinde mal varlığı bağlı bulunduğu konfederasyona geçer.


b) Sendika demirbaşlarının satışı Genel Mali Sekreterliliğin önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu kararı ile ihaleye çıkartılarak gerçekleştirilir.


c) Demirbaşların terkini oluşturulacak komisyon raporu Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edildikten sonra gerçekleştirilir.

 

Tebliğ ve Tebellüğ

Madde 60- Her türlü tebliğ ve tebellüğe, tüzel kişilik olarak sendika Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Şube Yönetim Kurulları ancak kendi faaliyet alanlarında tebliğ ve tebellüğe yetkilidir.

             

Tüzük Değişikliği

Madde 61- Tüzük değişikliği Sendika Genel Kuruluna katılan delegelerin 2/3’ünün kabul oyu ile yapılır.

 

Adli Takibe Uğrama

Madde 62- Sendika ve şube yöneticilerinin sendikal faaliyetleri nedeniyle adli takibe uğraması veya mahkûm edilmesi durumunda Merkez Yönetim Kurulunca gerekli maddi ve hukuki tedbirler derhal alınır.

             

 

Yürürlük

Madde 63- ………… tarihinde kurulan TÜM YEREL-SEN’e  (Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası) ait bu Tüzük, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun amir hükümlerine göre, sendikanın ………….. tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen ………….. Genel Kurulunda kabul edilerek valiliğe verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

             

Yürütme

Madde 64-

Bu tüzük hükümlerini TÜM YEREL-SEN adına (Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası) Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

 

GEÇİCİ MADDE 1. İlk Olağan Genel Kurula Kadar Yetki ve Sorumluluk

İlk olağan genel kurula kadar sendikanın feshi, bir başka sendikaya katılması, bir başka sendikanın katılma kararının onaylanması, bir konfederasyona üye olma veya ayrılma  konularında kurucular kurulu görevli ve yetkilidir. 

Şubeler Tümü
ADANA ŞUBE
Şube Başkanı : Seniha SOYLUGAN
Adıyaman İl Temsilciliği
Şube Başkanı : MURAT OZAN GÖÇENLER
ANADOLU ŞUBE
Şube Başkanı : MURAT OZAN GÖÇENLER
ANKARA 1 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : DENİZ TANTOĞLU
ANKARA 2 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : ZÜLKÜF SANCAR
ANTALYA ŞUBE
Şube Başkanı : Demet KURUPINAR
AYDIN ŞUBE
Şube Başkanı : Mehmet BOZKURT
BALIKESİR ŞUBE
Şube Başkanı : Sezer YILDIZ
BURSA ŞUBE
Şube Başkanı : Fatih EREN
DENİZLİ ŞUBE
Şube Başkanı : ÖZKAN KARAKAYA
EDİRNE ŞUBE
Şube Başkanı : İNAN ÇAVUŞ
ESKİŞEHİR ŞUBE
Şube Başkanı : Caner ÖZCAN
HATAY ŞUBE
Şube Başkanı : Engin Mansuroğlu
İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : AYDAN SELMA ÖZKORKMAZ
İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : ÖZLEM OSOY
İSTANBUL 3 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : TUNCAY KASARCI
İSTANBUL 4 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Gürhan KEÇELİ
İSTANBUL 5 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : HAKAN DEMİRCİOĞLU
İZMİR 1 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Ahmet KOLLAR
İZMİR 2 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : MURAT BEKAR
İZMİR 3 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Ufuk CENGİZLER
KIRKLARELİ ŞUBE
Şube Başkanı : SALİH CANBAZ
Kırşehir Şube
Şube Başkanı : ERTUĞRUL VAR
Manisa Şube
Şube Başkanı : RECEP ABATAY
Mersin Şube
Şube Başkanı : SÜLEYMAN SARISOY
MUĞLA ŞUBE
Şube Başkanı : YÜCEL KILINÇ
TEKİRDAĞ ŞUBE
Şube Başkanı : Ali Şahin GÜLEN
Uşak Şube
Şube Başkanı : KENAN KARA
Afyonkarahisar Temsilciliği
Şube Temsilcisi : FAHRİ SELVİ
Amasya İl Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Bilecik Temsilciliği
Şube Temsilcisi : FAHRETTİN DURAL
Burdur Temsilciliği
Şube Temsilcisi : MESUT ÇÖREKLİ
Çanakkale Temsilciliği
Şube Temsilcisi : HASAN ÇAĞRI KILIÇ
Diyarbakır Temsilciliği
Şube Temsilcisi : Ayhan GÜN
ELAZIĞ TEMSİLCİLİĞİ
Şube Temsilcisi : ABDÜLMUTTALİP GÜRBÜZ
GİRESUN TEMSİLCİLİĞİ
Şube Temsilcisi : Hasan YILMAZ
KAHRAMANMARAŞ TEMSİLCİLİĞİ
Şube Temsilcisi : Fatih KÖRÜK
Karabük Temsilciliği
Şube Temsilcisi : OKAN ÇAKIR
Karaman Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Kars Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
KASTAMONU TEMSİLCİLİĞİ
Şube Temsilcisi : RAŞİT BALABAN
Kayseri Temsilciliği
Şube Temsilcisi : TAYFUN DİNÇER
Kocaeli Temsilciliği
Şube Temsilcisi : CİHAN ALKAN
Konya Temsilciliği
Şube Temsilcisi : HASAN YALÇINKAYA
Malatya Temsilciliği
Şube Temsilcisi : İLKER GÖKTAŞ
Nevşehir İl Temsilciliği
Şube Temsilcisi : GAZANFER YAPAR
Niğde Temsilciliği
Şube Temsilcisi : Recep Üstüntaş
Ordu Temsilciliği
Şube Temsilcisi : YUSUF BAŞTA
Osmaniye Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Samsun Temsilciliği
Şube Temsilcisi : TÜRKER DİZDAR
Sinop Temsilciliği
Şube Temsilcisi : MURAT ERSOY
Sivas Temsilciliği
Şube Temsilcisi : Şevki KABASAKAL
Tokat Temsilciliği
Şube Temsilcisi : BÜLENT TÜREM
Trabzon Temsilciliği
Şube Temsilcisi : İSMAİL ÖZDEMİR
Yalova Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Yozgat Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Zonguldak Temsilciliği
Şube Temsilcisi : MELİH KUMBAS
Hızlı Erişim
Bilgi & Belgeler Tümü