Üye Ol TEL: 0312 4192980-81 - FAX: 0312 4192971
Anasayfa > Tüm Yerel-Sen > Tüzüğümüz


TÜZÜK
 
TÜM YEREL- SEN TÜZÜĞÜ
 
Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi
Madde 1-
a)Sendikanın Adı: Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası
Kısa adı: TÜM YEREL-SEN
b)Sendikanın Merkezi     : Ankara’dır.
c)Sendikanın adresi: Meşrutiyet Mahallesi Konur 2 Sokak No:41/16 Kızılay Çankaya/Ankara’dır.
Sendikanın merkezinin ilden ile nakline Genel Kurul, il içi yer değişikliğine Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
Sendikanın Çalışma Alanı
Madde 2- Sendika: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu çerçevesinde; “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların girdikleri hizmet kollarının belirlenmesine ilişkin Yönetmelik” ile belirlenen 04 nolu Yerel Yönetim Hizmet Kolu kapsamına giren tüm kamu görevlilerini meslek, kariyer, yaptığı hizmetin niteliği vb. ayrımı yapmaksızın kapsar ve Türkiye çapında faaliyet gösterir.
 
Sendikanın Amaç ve Hedefleri
Madde 3-
a)TÜM YEREL-SEN, üyelerine yönelik baskıya ve sömürüye karşı mücadele eder. Üyelerinin daha ileri ekonomik, demokratik, hukuksal, sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi amaçlar;
Bu amaca ulaşmak için demokratik ilkelerden sapmadan sendika içi demokrasiyi en geniş anlamda savunur.
b)TÜM YEREL-SEN, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, engelli ve meslek farkı gözetmeksizin bütün üyeler arasında amaçları doğrultusunda birlik ve dayanışmayı geliştirmeyi, çevre ve ekolojik yapıyı korumayı ve kültürlerini yaşatmayı amaçlar.
c)TÜM YEREL-SEN, bağımsız, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığını temel alır. Üyelerinin söz ve karar sahibi olduğu, işyerlerini temel alan örgütlenme modelini amaçlar. İşleyişte demokratik merkeziyetçilik ilkesini benimser.
d)TÜM YEREL-SEN, Atatürk’ ün önderliğinde kurulan, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini, demokratikleşme ve ulusal çıkarları korumak, sonsuza kadar yaşatmak için elinden gelen her türlü çabayı gösterir ve bunun için mücadele eder.
e)TÜM YEREL-SEN, kararların alınmasında tartışma, eleştiri-özeleştiri ve ikna yöntemlerini en demokratik biçimde yaşama geçirilmesini savunur.
f)TÜM YEREL-SEN, çalışma hakkı ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması için mücadele eder.
g)TÜM YEREL-SEN, Engellilerin çalışma yaşamına, onların fiziki koşullarına uygun bir şekilde katılımını sağlamak ve engellerinden kaynaklanan sorunlara çözüm üretmek ve olanaklar sunmak için mücadele eder.
h)TÜM YEREL-SEN, henüz örgütlenmemiş, örgütlenme olanağına kavuşmamış emeklilerin ve işsizlerin bu haklarını kullanmalarına yardım ederek, örgütsel olarak dayanışma içinde olur.
ı)TÜM YEREL-SEN, emperyalizmin ekonomik, askeri, kültürel tahakkümüne, savaş kışkırtıcılığına ve nükleer silahların üretilmesine karşı etkin mücadele eder.
i)TÜM YEREL-SEN, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olur. Bu anlamda insan hak ve özgürlüklerini zedeleyen uygulamalar karşısında tavır alır.
Bunun için demokratik kitle örgütleriyle, ulusal ve uluslararası sendikalarla dayanışma ilişkileri kurar.
j)TÜM YEREL-SEN, üyelerinin işyeri yönetiminde söz ve karar sahibi olmasını ve hizmetlerin halk yararına verilmesini savunur.
k)TÜM YEREL-SEN, kadın üyelerinin kadın olmaktan kaynaklı iş yaşamında veya toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunların çözümü için mücadele eder.
l)TÜM YEREL-SEN, tüm çalışanların siyaset yapma hakkını savunur. Örgütsel işleyişinde ve karar alma süreçlerinde devletten, sermayeden, siyasi parti ve benzeri oluşumlardan örgütsel olarak bağımsızdır. Her türlü sosyal, siyasal ve demokratik mücadelede emekçilerden yana tavır alır.
m)TÜM YEREL-SEN, hizmet kolunda ülke genelinde sendikal birliğin sağlanmasını amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda sendikal faaliyette bulunur.
n)TÜM YEREL-SEN, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, bütün yerel yönetimlerde taşeronlaştırma ve özelleştirmelere karşı fiili-meşru ve hukuksal temelde mücadele eder.
o)TÜM YEREL-SEN, yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli çalışanlar, taşeron firmalarda çalışanlar ile kısmi süreli çalışanların da sendikal hak ve özgürlüklerini faaliyet alanı olarak belirleyerek, farklı statülerde çalışan bütün emekçilerin ortak örgütlenme çatısı altında toplanması için gerekli düzenleme ve çalışmaların yerine getirilmesi için mücadele eder.
p)TÜM YEREL-SEN, Yerel yönetimlerin demokratikleşmesi için mücadele eder.
r)TÜM YEREL-SEN, bilimsel düşünce ve davranış kurallarını kamu çalışanlarının mücadelesinde etkin bir araç olarak kullanmayı hedefler.
s)TÜM YEREL-SEN, üyelerinin genel kültürlerini geliştirmek için gereken her türlü büro, yayın, konferans, okul vb. açıp organize etmek ve her değerli ulusal ve insanı kurumla bu yolda yardımlaşmaya girmeyi hedefler.
ş)TÜM YEREL-SEN, Toplu Sözleşme ve Grev hakkı için fiili ve meşru her türlü yöntem kullanarak, kesintisiz bir şekilde mücadelesine devam eder.
 
Sendikanın Görev ve Yetkileri
Madde 4- TÜM YEREL-SEN üyelerinin her türlü haklarını koruyup, geliştirmek için anayasal ve yasal mevzuata uygun hareket eder. Ülkemizin taraf olarak imzaladığı İnsan Hakları Sözleşmesi, ILO Anayasası ve Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa Sosyal Şartı ile diğer çok taraflı sözleşmelerden doğan haklarını kullanır.
Ulusal ve uluslar arası hukuktan doğan hak ve yetkilerini kullanırken üyelerinin ekonomik, demokratik, sosyal, kültürel, hukuksal, hak ve çıkarlarını korumak için gerekli girişimlerde bulunur. Ayrıca;
a)Faaliyette bulunduğu hizmet kolunda amaçları doğrultusunda çalışanların örgütlenmesine çalışır.
b) İç hukukla bütünleşerek bağlayıcılık kazanmış uluslararası sözleşmelerden, Anayasadan ve yasalardan doğan hak ve özgürlükler çerçevesinde üyeleri adına görüşmelere katılır, Toplu sözleşmeler yapar, gerektiğinde uyuşmazlık çıkarır, Yargı organlarına başvurarak davalar açar, takipte bulunur veya kendisine açılacak davalarda taraf olur, uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın üyeleri adına sonuçlanmasını sağlamak amacıyla demokratik baskı gücünü kullanmak için her türlü eylem ve etkinlik kararı alır, idare eder, son vererek gelişmelerin takipçisi olur.
c) Uluslararası sendikal örgütlere üye olur, oluşturulan kurullara delege, temsilci ve gözlemci gönderir.
d) Üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak, genel kültürlerini geliştirecek; kurslar, seminerler, konferanslar, sergiler, eğlenceler, konserler, tiyatro gösterileri, ziyaretler ve her türlü eğitici etkinliklerde bulunur, sosyal tesisler, kitaplık ve basımevi vb. bunun gibi eğitim ve kültür tesisleri kurar, her türlü yayın yapar ve yayın organlarından faydalanır,
e)Çalışma yaşamındaki mevzuattan, toplu sözleşmelerden örf ve adetten doğan hususlarda, üyelerini temsilen ya da başvuruları üzerine, hizmet akdinden doğan hakları ile özlük ve her türlü haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle açtığı veya açılan davalarda taraf olur ve bu konularda adli yardımda bulunur.
f)Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir, dava açar ve bu nedenle açılan davalarda taraf olur.
g) Bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandıkların kurulmasına yardımcı olur. Bunu bir iç yönetmelikle düzenler.
h) Sendika üyelerinin konut, kreş, ulaşım ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılaması için çalışmalarda bulunur.
 
Sendikaya Üye Olma
Madde 5- Yerel Yönetim Hizmet Kolunda çalışan kamu görevlisinin 3 nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu kararınca kabulü ile sendika üyeliği kazanılır.
Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemede dava açma hakkı vardır.
Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderir.
Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir.
Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir.
 
Sendika Üyelik Aidatı
Madde 6- Üyenin taban aylığının % 1,5’i oranında her ay üyelik aidatı kesilir. Bu oranın değiştirilmesinde Genel Kurul yetkilidir.
Söz konusu oranın binde ikisi dayanışma fonuna aktarılır.
 
Üyelikten Çekilme
Madde 7- Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir.
Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir.
Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur.
Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.
Üyenin,  sendikadan çıkarılma kararı sendika merkez genel kurulunca alınır.  Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.
Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanların üyelikleri, sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri, farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların ise üyelikleri, varsa sendika şubesi ve sendika organlarındaki görevleri sona erer, ancak varsa konfederasyon organlarındaki görevleri devam eder.
Emekliye ayrılanların sendika şubesi sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.
Üyeliğin devamı ve askıya alınması hallerinde 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 24. maddesinde yer alan hükümler uygulanır.
 
Sendika Üyeliğin Devamı veya Askıya Alınması
Madde 8-
a)Sendika Merkez Yönetim Kurulunda görev alıp, işyerlerinden ücretsiz sendikal izne ayrılan sendika üyelerinin sendikadaki üyelik sıfatları üyelik aidatı ödeme koşulu ile devam eder.
b)Organlarda görevli kadın üyeler, doğum yapmaları halinde, doğum öncesi ve sonrasında yasal izin süresince organ görevlerinden izinli sayılırlar. Kadına yönelik her türlü şiddet sendikal suç sayılır ve bu suçu işleyenlerin üyeliği Genel Kurula kadar askıya alınır.
c)Başka bir kuruma geçmemek kaydıyla memuriyet görevinden istifa eden veya emekli olan üyenin görevi seçildiği dönem sonuna kadar devam eder.
d) Sendika zorunlu organlarında görev alanların mahalli veya genel seçimlerde aday olmaları durumunda ilgili kanun hükümleri uygulanır
e) Askere giden üyelerin sendikal hak ve yükümlülükleri askerlik süresi sonuna kadar askıda kalır.
f)Üyenin şubesinin değişmesi halinde sendika üyeliği devam eder. Ancak varsa şube zorunlu organlarındaki asil ve yedek üyelikleri sona erer.
 
Üyelikten Çıkarılma ve Üyeliğin Düşmesi
Madde 9- Merkez Disiplin Kurulu tarafından üyeliği askıya alınanlar, Merkez Genel Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üye, sendika Merkez Genel Kurulunca verilen çıkarma kararının 15 gün içerisinde kendisine yazılı olarak bildirilmesi ile üyelik hakkını kaybeder. Üye, çıkarma kararına karşı yasal süre içerisinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Üyelikten çıkarılma mahkeme kararı ile kesinlik kazanır.
Üyenin işkolunu kendi iradesi ile değiştirmesi halinde üyeliği düşer.
 
Konfederasyon ve Üst Kuruluş Üyeliği
Madde 10- Sendikanın konfederasyona üyeliği ve üyelikten çekilmesi Merkez Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gerçekleşir.
 
Sendikanın Organları
Madde 11:
A- SENDİKANIN MERKEZ ORGANLARI
1-Sendika Merkez Genel Kurulu
2-Sendika Başkanlar Kurulu
3-Sendika Merkez Yönetim Kurulu
4-Sendika Merkez Disiplin Kurulu
5-Sendika Merkez Denetleme Kurulu
B- SENDİKA ŞUBE ORGANLARI
1-Şube Genel Kurulu
2-Şube Yönetim Kurulu
3-Şube Disiplin Kurulu
4-Şube Denetleme Kurulu
5-Şubeye Bağlı İl Temsilciliği
6-İşyeri Temsilciler Kurulu
7-İşyeri Temsilciliği
C- Organ seçimleri gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.
D- İşleyiş ve çalışma esasları tüzükte belirlenmemiş organların bu esasları yönetmelikle düzenlenir.
 
Merkez Genel Kurulunun Oluşumu
Madde 12- Merkez Genel Kurulu, sendikanın en üst ve yetkili organıdır. Merkez Genel Kurulu aşağıda belirtilen 10 doğal delege ile Şube Genel Kurullarından seçilecek 290 delegenin toplamı olan 300 delegeden oluşur.
a)Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Denetleme Kurulu’nun asil üyeleri delegedir.
b)Sendikanın toplam üye sayısı Şube Genel Kurullarından seçilecek delege sayısına bölünür. Böylece bir delege seçmek için gerekli olan anahtar üye sayısı bulunur.
Her şubenin son genel kurulunu yapacağı toplam üye sayısı anahtar üye sayısına bölünerek, her Şube Genel Kurulundan seçilecek Merkez Genel Kurulu delege sayısı belirlenir. Yapılan bölme işlemleri sonucu eksik kalan delege sayısı en fazla küsuratı bulunan şubelerden başlamak üzere sırasıyla dağıtılarak tamamlanır.
c) Merkez Genel Kurul delegeleri, şube genel kurulunda gizli oy, açık sayım usulü ile seçilir ve bu seçim her olağan Şube Genel Kurulunda yenilenir.
d) Üyenin Merkez Genel Kurul delegeliği kendi iradesi ile işkolunu değiştirmediği sürece devam eder. Herhangi bir nedenle işten ayrılan üyenin üyeliği sona erince delegeliği de sona erer.
 
Merkez Genel Kurulu Toplantı Zamanı ve Toplantı Esasları
Madde 13- Merkez Genel Kurulu 3 (üç) yılda bir sendika genel merkezinin bulunduğu ilde toplanır. Genel kurula çağrı Merkez Yönetim Kurulunca yapılır. Toplantının yeri, günü, saati, gündemi, Merkez Yönetim Kurulunca saptanarak, iki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet raporu ve gelecek dönemin tahmini bütçesi ile birlikte toplantıya katılacak delegelere Genel Kurul tarihinden en az on beş gün önce bildirilir.
Merkez Genel Kurulun yeri, günü, saati ve gündemi kanunlarda öngörüldüğü şekilde ilan edilir. İlanda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının ilk toplantı tarihini 15 gün geçemeyeceği belirtilir.
 
Merkez Genel Kurulunun Toplanması ve Çalışma Şekli
Madde 14- Merkez Genel Kurul toplantısı önceden ilan edilen ve bildirilen yer, gün ve saatte yapılır.
Toplantı ekseriyet sayısı tüzükte ayrıca öngörülen hususlar dışında toplam delege sayısının salt çoğunluğudur.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise durum tutanakla tespit edildikten sonra ikinci toplantı en geç 15 gün içerisinde, en az 1/3 oranında delegenin toplanması ile ilan edilen ve bildirilen yer, gün ve saatte yapılır. Genel kurulun karar yeter sayısı toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur, ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının 1/4’ünden az olamaz. Tüzük değişikliği, feshi, birleşme, katılma, üst kuruluş veya uluslararası kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara üyelik ile üyelikten çekilme hallerinde karar yeter sayısı delege tam sayısının salt çoğunluğudur.
Toplantı yoklamayla başlar. Yeter çoğunluk mevcut ise Merkez Yönetim Kurulu’nun görevli üyesi durumu bildirdikten sonra Başkanlık Divanı için başkan, yardımcı ve yeteri kadar yazman üye seçimi açık oylamayla yapılır.
 
Merkez Genel Kurulu Karar Yeter Sayısı
Madde 15- Genel kurul toplantı yeter sayısı delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.
Genel kurul karar yeter sayısı toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
Tüzük değişikliği, fesih, birleşme, katılma, üst kuruluşun veya uluslararası kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara üyelik veya üyelikten çekilme hallerinde karar yeter sayısı delege tam sayısının salt çoğunluğudur.
 
Merkez Genel Kurulundaki Oylama Şekli
Madde 16-
a) Kongre Başkanlık Divanı ve komisyon seçimleri dışında, bütün organ seçimleri gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır.
b)Kongrede diğer bütün kararlar açık oylamayla alınır.
c) Her delegenin tek oy hakkı vardır. Bu hak devredilemez.
 
Olağanüstü Merkez Genel Kurulunun Toplanma Şekli, Gündemi ve İşleyişi
Madde 17- Merkez Yönetim veya Merkez Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5‘inin imzalı, gerekçeli ve noterlik aracılığı ile gönderilecek yazılı isteği üzerine Merkez Genel Kurulu 60 gün içerisinde olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için yapılan isteklerde toplantının yapılma gerekçeleri belirtilir. Genel Kurula çağrı Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Olağanüstü Genel Kurulda gündem dışı konular görüşülemez. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Olağan Genel Kurul toplantı hükümleri geçerlidir.
Merkez Yönetim Kurulunda boşalmalardan dolayı asil üyeler, sırasıyla en çok oyu alan yedek üyeden başlamak üzere yedeklerle tamamlanır. Merkez Yönetim Kurulunun üye sayısı, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin çağrısı ile 60 gün içerisinde Olağanüstü Genel Kurula gidilir.
Merkez Yönetim Kurulunun görevini yerine getirmemesi durumunda Merkez Denetleme Kurulu kararı ve çağrısı ile Olağanüstü Genel Kurula gidilir. Merkez Denetleme Kurulu da görevini yerine getirmezse, ilgili mevzuatlarda belirtilen yöntemler ve sendika tüzüğüne aykırı hareket eden yöneticiler hakkında sendika disiplin hükümleri uygulanır.
 
Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 18- Merkez Genel Kurulu sendikanın en yetkili organıdır. Genel Kurul toplantısında gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi teklifi genel kurula katılan delegelerin 25’inin yazılı başvurusu neticesinde alınacak Genel Kurul kararı ile olur.
Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;
a) Sendika tüzüğündeki değişiklikleri görüşmek, onaylamak veya onaylamamak.
b)Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu raporlarını görüşerek, aklanıp aklanmamasına ve gerektiğinde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek.
c)Merkez Disiplin Kurulunun varsa üyelikten çıkarılma ile ilgili görüşlerini karara bağlamak.
d)Merkez Yönetim Kurulunca sunulan tahmini bütçeyi görüşerek karara bağlamak.
e)Sendika tüzüğünde ön görülen merkez organlarının asil ve yedek üyelerini ve üst kurul delegelerini seçmek.
f)Yeni şube açılmasına, şubenin kapatılmasına, Şubenin yetkili olduğu bölgenin saptanmasına, bir şubenin yasal zorunluluk dışında tamamen kapatılmasına Yönetim Kuruluna yetki vermek.
g)Yurt içindeki veya yurt dışındaki üst kuruluşlara üye olmak veya üyelikten çekilmeye karar vermek.
h)Gerekli taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devredilmesinde Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek.
i)Sendika tüzüğüne uygun olarak kararlar almak, organlara görev ve yetkiler vermek.
j)Sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesine karar vermek. Sendika tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, 4688 Sayılı Kanunun 40. maddesinde gösterilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek tasfiye işlemlerinden sonra kalacak taşınır ve taşınmaz malları bağlı olduğu konfederasyona devretmek.
 
Uluslararası Üst Örgüt Delegeleri
Madde 19- Üyesi olacağımız uluslararası kuruluşlara gönderilecek delege ve temsilciler Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
 
Sendika Yöneticilerinde Aranacak Nitelikler
Madde 20- Sendika yöneticisi olmak için sendika üyesi olmak yeterlidir.
Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görev Dağılımı
Madde 21- Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilmiş 7 asil üyeden oluşur. Asil üyeler kadar yedek üye de seçilir. Merkez Yönetim Kurulu, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra üç gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında yaptığı ilk toplantısında kendi aralarında Genel Başkan ve diğer sekreterlikleri seçer. Genel başkan ve diğer sekreterlikler, merkez yönetim kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. Ancak kendi aralarında anlaşamadıklarında, gizli oy açık sayımla her bir göreve bir kişi seçilir.
 
Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bir veya birkaçının herhangi bir nedenle ayrılması halinde, yedek üyelerden aldıkları en yüksek oy sırasıyla asil üye olarak Merkez Yönetim Kuruluna katılmaları istenir. Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı yedekten gelen üye ile tamamlandıktan sonra yapacağı ilk toplantıda görev dağılımını yeniden yapar.
Kararlar çoğunluk yöntemine göre alınır. Yeter sayı için Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır.
Sendikamız Genel Merkez zorunlu organlarında bir kişi üst üste en fazla 3 (üç) dönem görev yapabilir. Üst üste 3 (üç) dönem herhangi bir Genel Merkez zorunlu organlarında görev yapmış kişi 3. Dönemi takip eden ilk Olağan Genel Kurulda aynı organa aday olamaz.
 
Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 22- Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulundan sonra en yetkili karar ve icra organıdır. Merkez Genel Kurulu ve Sendika Başkanlar Kurulunun belirleyeceği sendikal politikalar çerçevesinde hareket eder.
a)Şube ve temsilciliklerin görüşünü alarak üyeler adına toplu sözleşmeler yapmak, görüşmelere katılmak, yapılacak toplu sözleşme veya görüşmeler nedeniyle toplanacak kurullara gidecekleri belirlemek, hukuki girişimlerde bulunmak ve uyuşmazlık durumunda gerekli görülen her türlü işlemleri yapmak, anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda ilgili makam ve mercilere veya yargı organlarına başvurmak.
b)Tüzük maddelerini ve yetkili kurulların kararlarını uygulamak. Merkez Genel Kurulu ve Sendika Başkanlar Kurulunca verilen yetki ve görevleri, tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen, Genel Kurulun ve Sendika Başkanlar Kurulu nun yetkisi dışındaki diğer görevleri yetki kullanarak yerine getirmek.
c) Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağırmak.
d) Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi hazırlayıp Merkez Genel Kuruluna sunmak.
e)Bütçe fasılları ve bütçeler arasında aktarma yapmak. Gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak.
f)Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu kuruluşlara delege ve temsilci göndermek. Ayrıca, yurt içi ve yurtdışında düzenlenen toplantılara katılacakları tespit etmek.
g)Sendikaya üyelik için başvuranların üyeliklerinin kabulü ve reddine karar vermek.
h) Üyeleri adına çalışma yaşamına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat uygun olarak toplu sözleşmeler imzalamak, görüşmelere katılmak, diğer hukuki tasarruflarda bulunmak, tüm kurullarda üyeleri adına taraf olmak, toplu sözleşmelerden, görüşmelerden, örf ve adetten doğan hususlarda ya da başvuruları halinde ekonomik, sosyal, özlük ve demokratik haklarına ilişkin hususlarda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak ve bu münasebetle açılan davalarda taraf olmak ve bu konularda adli yardımda bulunmak.
ı) Çalışanların mesleki bilgilerini ve sendikal bilincini geliştirecek etkinlikler düzenlemek, boş zamanlarını değerlendirecekleri, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlayacakları organizasyonları gerçekleştirmek.
i) Gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, satılması, taşınmaz inşası ve kentsel dönüşümü, bankalardan kredi temin edilmesi, mallara ipotek ve rehin konulması vs borçlanma ile hacizli veyahut üzerine tedbir konulan menkul ve gayrimenkuller ile yediemine çekilen araçların çıkarılması ve tedbir ve hacizlerin kaldırılması hususlarında Genel Kuruldan yetki almak suretiyle işlemler yapmak ve sendika başkanlar kurulu kararları uyarınca gerekli işlemlerin yapılması konusunda görevlendirilecekleri tespit etmek ya da seçimlerini yapmak.
j)Sendika Başkanlar Kurulunu toplantıya çağırmak.
k)Genel Kurul kararlarına, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden şube yöneticilerini disiplin kuruluna sevk etmek.
l)Tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince imzalı, gerekçeli ve noterlik aracılığı ile gönderilecek yazılı isteği üzerine Şube Genel Kurul üyelerinin 1/5’inin imzası ile Şube Olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasını sağlamak.
m)Yeni yönetmelik, tüzük yenileme tekliflerini hazırlamak.
n)Sendika şubesinin faaliyet alanına yeni katılan iş yerlerinde çalışmalarından dolayı Şube Yönetim Kuruluna karşı sorumlu temsilcilikler kurmak, bu konuda Şube Yönetim Kuruluna yetki vermek, il temsilciliklerinin oluşumunu sağlamak, il temsilciliklerinin seçimini yaptırmak. 
o)Genel Kuruldan alınan yetki doğrultusunda şube açmak, birleştirmek, kapatmak ve şubenin yetkili olacağı bölgeyi saptamak.
ö)Şube Disiplin Kurulunca üyeleri hakkında düzenlenen rapor ve eklerini sendika Merkez Disiplin Kuruluna sevk etmek.
p)Şubenin idari ve mali denetimini yapmak. Gerekli gördüğünde Merkez Denetleme Kurulunun denetim yapmasını sağlamak. Sendika adına şube ve il temsilciliklerinde yapılan harcamaların kanun, tüzük, yönetmelik, bütçe hükümleri ve Genel Kurul kararları uyarınca harcanıp harcanmadığına ilişkin karar vermek ve gerekli işlemleri yapmak.
r)Yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, sendikanın ilkelerine uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek üzere gereken her türlü girişim ve çalışmalarda bulunmak.
s)Demirbaş eşyanın terkini ve şubelere devri hususlarını karara bağlamak.
t)Sendikal faaliyetler nedeniyle memuriyetten uzaklaştırılan veya memuriyetten çıkarılan sendika üyelerine yapılacak yardımları günün koşullarına göre belirlemek.
u)Sendikanın tüzükte belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli bürolar kurmak, bürolarda çalışacak personelin atanmasını ve bunların ücretlerini ve sosyal haklarını belirlemek, çalışma şartlarını saptamak, sendika adına sözleşme yapmak.
v)4688 sayılı yasanın 30. maddesi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yetkili sendika belirlemesine karşı gerektiğinde yasal süre içerisinde ilgili yargı organı düzeyinde yetki itirazında bulunmak.
y) Genel Merkez Kurullarında görev alan yöneticilerin aylıksız izne ayrılması ve iptaline karar vermek.
 
Sendika Merkez Yönetim Kurulunun Çalışması, Toplanma Zamanı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 23-
a)Merkez Yönetim Kurulu 30 günde bir olağan olarak toplanır. Önemli ve ivedi konularda Başkan ve Genel Sekreterin çağrısı veya üyelerden en az ikisinin talebi üzerine olağanüstü toplanır.
b)Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına Başkan, Başkan bulunmadığı hallerde Genel Sekreter, onunda yokluğunda Genel Mali Sekreter başkanlık eder. Toplantı salt çoğunlukla yapılır.
c)Merkez Yönetim Kurulu kararları Genel Sekreter tarafından karar defterine geçirilir ve toplantılarda hazır bulunan tüm üyeler tarafından imzalanır. Karşı oy veren üyelerin isimleri ve karşı oluş nedenleri de deftere yazılır.
d)Üst üste üç toplantıya hiçbir mazeret bildirmeden katılmayan Merkez Yönetim Kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. Bu konuda Merkez Yönetim Kurulu karar alır.
e)Toplantılarda oylamanın gizli ya da açık yapılması Merkez Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.
f)Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde ise toplantı başkanın katıldığı taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır.
 
Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 24-
1-Genel Başkan;
a) Sendika tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında Merkez Yönetim Kurulu adına temsil eder. Merkez Yönetim Kurulu ve Sendika Başkanlar Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
b)Merkez Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izler, gerektiğinde bunları inceler, bilgi alır, gerekli uyarıda bulunur.
c)Sendikanın genel politikasına aykırı olmamak koşuluyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve sözlü demeçler verir.
d)Sendika adına yayınlanan yayın organın sahibidir.
e)İlgili sekreterle birlikte kurumlarla olan yazışmaları imza eder.
f)Genel Başkan acil durumda önceden alınmış bir Yönetim Kurulu kararı olmaksızın asgari ücretin iki katına kadar belgeli olmak üzere harcama yapmaya yetkilidir. Harcama belgelerini daha sonra Merkez Yönetim Kurulunun bilgi ve onayına sunar.
g)Genel Başkan çalışmalarından dolayı, Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
2-Genel Sekreter;
a)Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
b)Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, alınan kararları deftere yazar.
c) Örgüt içi yazışmaları ilgili sekreterle birlikte imza eder, yazışma ve işlemlerin düzgün işleyişini sağlar.
d) Sendikanın zorunlu organlarının, bürolarının yönetmeliklerini hazırlar, Merkez Yönetim Kuruluna sunar ve kurulca kabul edilen yönetmeliklerin uygulanmasını sağlar ve denetler.
e)Merkez Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Sendika Başkanlar Kurulu toplantılarının gündemini hazırlayarak kurullara sunar.
f)Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Genel Mali Sekreter;
a)Sendikanın muhasebe işlerini yürütür.
b)Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilanço, gelir-gider tablosu ve mizanları ile mali raporlarını Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen sürelerde Merkez Yönetim Kurulunun bilgi, onay ve kararına sunar.
c)Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektirdiği gibi yürütülmesini sağlar. 
d)Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.
e)Tüzükte belirtilen oranda şube paylarının zamanında gönderilmesini sağlar, bunların gözetimini ve denetimini sağlar.
f)Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlar.
g)Sendika hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlar.
h)Merkez Yönetim Kurulu kararı varsa sendika mallarının (taşınır ve taşınmaz)  sigorta ettirilmesini, gerektiği zamanlarda poliçelerin yenilenmesini yapar.
i) Genel Başkan veya Genel Sekreter ile birlikte çift imza ile bankalardan para çeker.
j) Genel Kurula sunulacak hesap raporu, bilanço, gelir gider tablosu ve tahmini bütçeyi hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulun bilgi ve onayına sunar.
k)Sendika gelirlerini elde edildiği tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine faaliyet gösteren ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bankalara yatırır.
l)Sendikanın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için brüt asgari ücretin üç katını aşmayacak tutarda parayı sendika kasasında bulundurur.
m)Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Genel Örgütlenme Sekreteri;
a)Şubelerin sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olur.
b) Üye kayıt ve üyelikten ayrılmaya ilişkin işlemleri düzenler, bu işle ilgili görevlileri yönetir, üye envanterlerini çıkarır, üyeliği kesinleşenlere üye kartı verir.
c)Şube faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler ve il temsilcilikleri açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunur, bu konularda raporlar hazırlayıp Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar.
d)Şubelerin faaliyet alanı dışında kalmış işyerlerinin sendika bünyesinde örgütlenmesini sağlar.
e)Şubeler için; şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olur.
f)Örgütlenme Dairesi, Genel Örgütlenme Sekreterine bağlı olarak çalışır. Bu dairenin çalışma usul ve esasları çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
g)İl Temsilcilerinin seçilmesini sağlamak için ilgili şube yönetim kurulu ile koordineli çalışır.
h)Genel Örgütlenme Sekreteri çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
5-Genel Eğitim, Basın-Yayın Sekreteri;
a)Sendika programına amaç ve ilkelerine uygun eğitim ve basın yayın programlarını hazırlar, Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar ve programlarının uygulanmasını sağlar.
b)Eğitim seminerlerinin planlanmasını ve yürütülmesini, bu konuda araştırmaların yapılmasını sağlar, eğitim ile ilgili dergi, broşür, bülten ve kitap gibi süreli ve süresiz yayınların basım ve dağıtımını gerçekleştirir.
c)Eğitim ve Basın Yayın Dairesi, Genel Eğitim, Basın-Yayın Sekreterine bağlı olarak çalışır. Bu dairenin çalışma usul ve esasları çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
d)Eğitim ve basın yayın çalışmalarının gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması için önerilerde bulunur.
e)Basınla iletişimi sağlar, sendika faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunur, basında çalışma yaşamı, insan hak ve özgürlükleri hakkındaki haber, resim vb. malzemeleri toplar, arşivler, ayrıca bu konuda Merkez Yönetim Kurulunu bilgilendirir.
f)Genel Eğitim, Basın-Yayın Sekreteri çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
g)Sendika üyelerinin mesleki bilgilerini ve sendikal bilincini geliştirecek çalışmaları yapar.
h)Eğitim, Basın-Yayın Sekreteri olarak çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
6-Genel Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri
a)Ulusal ve uluslar arası düzeyde sendikalarla gerekli bilgi alışverişinde bulunur, diyalog sağlar, yazışmalar yapar, sendikayı tanıtır.
b)Sendika üyelerinin sosyal ilişkilerini geliştirecek panel, sempozyum, açık oturum, sosyal etkinlik vs. çalışmalar yapar.
c)Sosyal etkinlik için gerekli ödeneklerin bütçeye konmasını sağlar.
d)Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
e)Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde Sendikanın ilke ve amaçlarına uygun yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla temas kurar,
f)Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde yurtdışındaki sendikal kuruluşlara üyelik veya üyelikten çekilme ile ilgili işlemleri yürütür,
g)Yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir,
h)Sosyal ve Kültürel etkinlikleri, kutlama, taziye, tebrik, ziyaret v.b sosyal ilişkileri düzenler ve bunlarla ilgili düzenleyeceği raporları Yönetim Kurulu onayına sunar.
i)Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde yangın, su baskını, deprem v.b gibi tabi afetlerin vukuunda kanunlar ve tüzük çerçevesinde afet bölgelerinde konut, sağlık, eğitim ve sosyal tesisler yapılmasına yardımcı olur ve bu amaçlar doğrultusunda yapılacak yardımların koordinasyonunu yürütür.
7-Genel Hukuk ve Sözleşme Sekreteri;
a)Sendikanın programına ve ilkelerine uygun toplu sözleşme taslaklarının hazırlanmasını sağlar.
b)Görüşmeleri izler, ilgili şube yönetim kurulları ile bilgi alış verişinde bulunur, toplu sözleşme çalışmaları için işyerlerinde gerekli çalışmalar yapar.
c)Yetki uyuşmazlıklarını izleyip sendika lehine dönüşmesini sağlar, sorumluluğu altında bulunan toplu sözleşme prosedürünü başından sonuna kadar takip eder.
d)Sendikanın ve üyelerinin hukuksal sorunlarının çözümlenmesine yönelik çalışmalar yapar, mevzuatı izler, değişiklik çalışmaları yapar, ilgili mercilere gerekli başvuruları yapar, ayrıca Merkez Yönetim Kurulunu ve örgütü bilgilendirici gerekli çalışmaları yapar.
e)Üyelerin her türlü sosyal haklarını geliştiren çalışmalar yapar, resmi makamlarla görüşme ve gerekli belge ve bilgilerin zamanında gönderilmesini sağlar.
f)Hukuk ve Toplu Sözleşme Dairesi, Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreterine bağlı olarak çalışır. Bu Dairenin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
g)Hukuki problemlerin çözümü için gerekli ödeneklerin bütçede yer almasını sağlar.
h)Merkezi Dayanışma ve Hukuk Fonunu yönetir, fonun işleyişi ile ilgili yönetmenlik taslağını hazırlar, fondan dolayı Merkez Yönetim Kuruluna aylık periyotlarda rapor sunar.
i)Merkez Yönetim Kurulunca alınan ve yapılması gereken diğer işleri yapar.
j)Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 
Merkez Denetleme Kurulunun Oluşumu, Toplanma Zamanı, Karar Şekli ve Çalışma Biçimi
Madde 25- Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Kurul delegeleri tarafından seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.
Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin seçiminde aranan koşullar Yönetim Kurulunun seçiminde aranan koşullarla aynıdır.
Merkez Denetleme Kurulu ilk toplantısını Merkez Genel Kurulundan sonra, Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine en geç 15 gün içinde yapar.
Merkez Denetleme Kurulu üyeleri kendi aralarında Başkan ve raportör seçer. 3 Ayda bir sendika genel merkezinde en az iki üyenin katılımı ile toplanır, 2 oy ile karar alır.
Merkez Denetleme Kurulu üyeleri Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına istedikleri zaman katılabilecekleri gibi, her 3 ayda bir de sendikanın idari ve mali yönden denetimini yapar, düzenlendiği denetim raporunu Merkez Yönetim Kurulunun ilk toplantısına katılarak sunar. 
Merkez Denetleme Kurulu asil üyeliğinde eksilme olması halinde Merkez Yönetim Kurulu için belirlenen hükümler uygulanır.
Merkez Denetleme Kurulu, çalışma dönemine ilişkin hazırladığı raporu Genel Kurul toplantısına sunar.
 
Merkez Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 26-
a)Merkez Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu faaliyetlerinin sendika tüzük ve Genel Kurul Kararlarına uygun olarak yapılıp, yapılmadığını idari ve mali yönden denetler, her denetim sonucunda bir rapor düzenler.
b)Merkez Denetleme Kurulu, şube denetleme kurulu raporlarını inceler, Merkez Yönetim Kurulunun talebi üzerine gerekli görülen şube ile il temsilciliklerini idari ve mali yönden denetler.
c)Harcamaların usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını, defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığını inceler, evrakları izler, uygun görmediği işlemler için Merkez Yönetim Kurulunu bir yazı ile uyarır.
d)Denetimlerini sendika merkezinde, sendikaya ait evrak ve defterler üzerinde yapar. Denetime esas evraklar sendika merkezi dışına çıkarılamaz.
e)Denetim sonucunda saptanan konulara ilişkin gerekli hallerde Merkez Disiplin Kuruluna başvurur.
Merkez Disiplin Kurulunun Oluşumu, Toplanma Zamanı, Karar Şekli ve Çalışma Biçimi
Madde 27- Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurul delegeleri tarafından seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur.
Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulundan sonra Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine en geç 15 gün içinde toplanır. Kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör seçer.
Merkez Disiplin Kurulu, kurul başkanın çağrısı üzerine asil üyelerinin tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Karar yeter sayısı toplam üye sayısının salt çoğunluğudur, eşitlik halinde kurul başkanının oy kullandığı taraf lehine karar verilir.
Merkez Disiplin Kurulunda asil üyeliğinde eksilme olması halinde Merkez Yönetim Kurulu için belirlenen hükümler uygulanır.
 
 
Merkez Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 28- Merkez Yönetim Kurulunca kendisine bildirilen üyeler hakkında inceleme yapar. Yazılı savunma alınmak koşulu ile 1 (bir) ay içinde incelemesini tamamlar. Eğer inceleme için bir aylık süre yetmez ise gerekçesini Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek suretiyle süresini uzatabilir. Bu süre 3 (üç) ayı geçemez.
Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Bu durumda aldıkları oy sayısına göre sırasıyla yedek üyeler göreve çağrılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelikle çözer.
Merkez Disiplin Kurulu görevini yapmak amacıyla şubenin bütün yöneticileri ile ücretli personelin ve gerekli gördüğü sair kişilerin ifadelerine başvurabilir. Konu ile ilgili her türlü evrakı inceleyebilir.
Merkez Disiplin Kurulu, sendikanın her düzeydeki yöneticisi hakkında disiplin soruşturması yapabilir. Merkez Yönetim Kurulu gereklilik görmesi halinde üye hakkında yapılacak disiplin soruşturmasını da doğrudan Merkez Disiplin Kuruluna havale edebilir.
Disiplin kurulları ilgiliye 7 (yedi) günden az olmamak üzere savunma hakkı tanımaksızın disiplin cezası veremez.
Bir fiil nedeniyle birden fazla disiplin cezası verilemez. Tekerrür halinde bir üst disiplin cezası uygulanır. Bir fiilin tekerrüre esas kabul edilebilmesi için, aynı genel kurul dönemi içerisinde tekrarlanması gerekir.
Somut olayın niteliğine göre gerekçeli olmak koşuluyla bir alt ceza uygulaması yapılabilir. Disiplin Kurulu ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm delilleri değerlendirdikten sonra bir karara varır. Gerekçesiz disiplin cezası verilemez.
Merkez Disiplin Kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği, sendika tüzel kişiliği aleyhine faaliyet gösterdiği ileri sürülen Merkez ve Şube zorunlu organlarında görevli olan üyeler hakkında soruşturma yapar ve kusur tespiti halinde eylemin niteliğine göre aşağıda yer alan cezalardan bir tanesini takdir eder:
a) Uyarma.
b) Kınama.
c) Bir yıla kadar geçici ya da sürekli olarak yöneticilik görevinden el çektirme.
ç) Bir yılı aşmamak üzere geçici olarak üyelikten çıkarma.
d)Üyelikten sürekli çıkarılma talebinde bulunulan üyenin, üyeliğini Genel Kurula kadar askıya almak.
Sürekli üyelikten çıkarma kararları Merkez Genel Kurulunun onayı ile kesinleşir.
Kadına yönelik her türlü şiddet sendikal suç sayılır ve bu suçu işleyenlerin üyeliği Genel Kurula kadar askıya alınır.
Merkez Disiplin Kurulu, ilgili ya da ilgililer hakkında Merkez Genel Kurulu tarafından kesin karar verilinceye kadar, tedbir mahiyetinde geçici olarak görevinden el çektirme kararı alabilir.
Merkez Disiplin Kurulu, Şube Disiplin Kurulları tarafından sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerce itiraz edilen kararları inceler ve inceleme kapsamında kararları onayabilir, kaldırabilir ya da dosya kapsamına uygun yeni bir karar verebilir.
Merkez Disiplin Kurulu soruşturma sonucunu, Merkez Yönetim Kuruluna gereği yapılmak üzere yazılı olarak bildirir. Merkez Yönetim Kurulu soruşturma sonucunu ilgililere zaman geçirmeksizin tebliğ eder.
Merkez Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esasları Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yönetmelikle belirlenir.
 
Sendika Başkanlar Kurulu Oluşumu
Madde 29- Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu ile Şube Başkanları ve İl Temsilcileriyle oluşur. Şube ve il temsilcilerinin zorunlu nedenlerle katılamadığı toplantıya yönetim kurulu kendi arasında seçeceği bir yönetim kurulu üyesi ile katılır.
 
Sendika Başkanlar Kurulu Toplantı Zamanı
Madde 30- İlk toplantısını Merkez Genel Kurulundan sonraki 2 ay içerisinde Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapar. Diğer olağan toplantılar 6 ayda bir yapılır. Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü her zaman yapacağı davet üzerine olağanüstü toplantı yapabilir. Yer gün ve zaman Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.
 
Sendika Başkanlar Kurulu Karar Yeter Sayısı ve Toplantı Usulü
Madde 31-
a)Sendika Başkanlar Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
b)Kararlar açık oylama ile ve katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
c)Her üyenin tek oy hakkı vardır. Oyların eşitliği durumunda toplantı başkanının katıldığı öneri karara dönüşür.
d)Gündemi Merkez Yönetim Kurulu hazırlar ve bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak bildirir. Katılanların salt çoğunluğu ile gündeme eklemeler yapılabilir.
e)Sendika Başkanlar Kurulu yönetmek üzere Genel Başkan, yokluğunda Genel Sekreter, onun da yokluğunda Genel Mali Sekreter toplantıya başkanlık eder.
Ayrıca Sendika Başkanlar Kurulu üyeleri arasından iki yazman üye seçilir.
f)Alınan kararlar noter tarafından onaylanmış, Sendika Başkanlar Kurulu karar defterine, Genel Sekreterce yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imza edilir.
g)Toplantı, Genel Sekreterin yapacağı yoklamadan sonra başlar. Toplantı başkanının gündemi okumasından sonra görüşmelere geçirilir.
 
Sendika Başkanlar Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 32- Sendika Başkanlar Kurulu,
a)Sendika Başkanlar Kurulu, yerel yönetimlerdeki çalışanların sendikal yapılanmasının meclisi niteliğindedir. Dönemsel programlar, genel sendikal meseleler, ülke sorunları ile ilgili programlar tartışılır, alınan kararların uygulamaları değerlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu’nun uygulaması amacıyla kararlar alır.
b)Sendikal faaliyetlerin tüzükte belirtilen amaç ve ilkelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini görüşür.
c)Ülkede ve yerel yönetimlerdeki gelişmeleri değerlendirerek, gerekli kararları alır.
d)Tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygun sendikal politikaları görüşür, gelecek döneme yönelik kararlar alır.
e)Tüzüğe uygun olarak Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik taslaklarını ve yürürlükteki yönetmeliklerin değişecek maddelerini görüşerek karara bağlar.
f)Çalışma programı doğrultusunda Sendika Başkanlar Kurulu alınan kararlar 15 gün içinde en geniş üyeye yayılması için Merkez Yönetim Kurulu tarafından Şube Yönetim Kurulu ve İl Temsilciliklerine bildirilir.
 
 
Şubelerin Oluşumu
Madde 33- Sendika şubeleri en az 400 üyenin olduğu çalışma alanı veya bölgesinde tüzük esaslarına göre Merkez Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulur.
Üye sayısının şube oluşumuna elvermediği illerde, birden fazla ildeki üyelerin birleştirilmesi ile şube oluşturulabilir. Şubenin şubelik vasfını kaybettirmediği sürece Merkez Yönetim Kurulu kararı ile şube bölünerek yeni şube açılabilir.
 
Şubelerin Kuruluşu
Madde 34- Yeni şubelerin kurulması ve açılması, şubelerin birleştirilmesi veya mevcut bir şubenin yasal zorunluluk dışında kapatılması Merkez Genel Kurulundan alınan yetkiye istinaden Merkez Yönetim Kurulu kararı ile olur.
Merkez Yönetim Kurulu bu amaçla kurulacak şube sınırları içindeki sendikanın kurulu bulunduğu hizmet koluna dahil işyerlerinde çalışan sendika üyelerinden gerekli niteliklere sahip en fazla yedi kişilik kurucu heyeti saptar.
Ayrıca aynı heyetin içinden bir kurucu başkan, bir kurucu idari sekreter, bir kurucu mali sekreter belirler, kurucuların listesi, yazılı belgeler belirtilen usul ve esaslara göre en geç 15 gün içinde sendika veya şubenin bulunduğu illerin valiliklerine ve ilgili mercilere gönderilir ve ilan edilir. Bu şekilde yeni kurulan şubeler en geç altı ay içinde genel kurul yapmakla yükümlüdür. Yeni şubeye hangi işyerinde çalışan üyelerin bağlı olacağının saptanması ve bu konudaki değişiklikler Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
 
Şube Organları
Madde 35-
1- Şube Genel Kurulu
2-Şube Yönetim Kurulu
3-Şube Disiplin Kurulu
4-Şube Denetleme Kurulu
5-İşyeri Temsilciler Kurulu
7-İşyeri Temsilciliği
 
Şube Genel Kurulunun Oluşumu
Madde 36- Şube Genel Kurulu şubenin en yetkili organıdır. Şube Genel Kurulu, sendika üyeliği Sendika Genel Merkezince kabul edilen tüm üyeleri kapsar. Şube Genel Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Genel kurulun yeri, günü, saati ve gündemi en az 15 gün önceden şube ve genel merkez internet sitesinde ilan olunur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı en geç 15 gün içerisinde ilan edilen tarih, yer ve saatte toplanan üyeleri ile yapılır.
 
Şube Genel Kurulunun Toplantı Zamanı, Esasları ve Karar Yeter Sayısı
Madde 37- Şube Genel Kurulu 3 (üç) yılda bir sendika Merkez Yönetim Kurulunun mutabakatını almak koşuluyla ve Merkez Genel Kurulunun toplantısından en az iki ay önce yapılmak üzere, şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, Şube Yönetim Kurulunun saptayacağı yer, gün ve saatte toplanır.
Genel kurulun yeri, günü, saati ve gündemi en az on beş gün önceden Şube ve Genel Merkez WEB sitesinde ilan olunur. İlanda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının tarihi, yeri ve saati de duyurulur. Toplantı esas ve usulleri ile oylama şeklinde sendika merkez kurulları için uygulanan esas ve usuller uygulanır.
İki genel kurul arası Yönetim Kurulu raporları ve Denetleme Kurulu raporları Şube Genel Kurulundan önce delegelere dağıtılır. Gündemi Şube Yönetim Kurulu hazırlar. Gündeme madde eklenmesi teklifi genel kurula katılan üyelerin 1/10’un yazılı başvurusu neticesinde olur.
 
Olağanüstü Şube Genel Kurulu
Madde 38- Olağanüstü Şube Genel Kurulu aşağıdaki hallerde toplanır.
a)Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu gerekli gördüğü zaman,
b)Şube Genel Kurul üyelerinin 1/5’inin imzalı, gerekçeli ve noterlik aracılığı ile gönderilecek yazılı isteği üzerine,
c)Şube Yönetim Kurulundaki boşalmalardan dolayı asil üyeler, sırasıyla en çok oyu alan yedek üyeden başlamak üzere yedeklerle tamamlanır. Şube Yönetim Kurulunun üye sayısı, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut Şube Yönetim Kurulu üyelerinin çağrısı ile 60 gün içerisinde Olağanüstü Genel Kurula gidilir.
Şube Yönetim Kurulunun görevini yerine getirmemesi durumunda Şube Denetleme Kurulu kararı ve çağrısı ile Olağanüstü Şube Genel Kuruluna gidilir. Şube Denetleme Kurulu da görevini yerine getirmezse, ilgili mevzuatlarda belirtilen yöntemler ve sendika tüzüğüne aykırı hareket eden yöneticiler hakkında sendika disiplin hükümleri uygulanır.
Eğer şube yönetim kurulu ve şube denetleme kuruluna olağanüstü şube genel kurulunu toplayacak hiçbir üye kalmazsa veya kalanlar genel kurulu toplamazsa olağanüstü genel kurulu 60 gün içinde toplama görevi Merkez Yönetim Kurulunundur. Olağanüstü Genel Kurul gündemi, daveti yapan organ tarafından Olağanüstü Genel Kurulu gerektiren nedenleri kapsayacak şekilde hazırlanır.
Olağanüstü Genel Kurulda gündem dışı konular görüşülemez.
 
Şube Genel Kurulunun Görevleri
Madde 39- Aşağıdaki konulan görüşmeye ve karara bağlamaya görevli ve yetkilidir.
a)Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu raporlarının görüşülerek, aklanıp aklanmamasına ve gerektiğinde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek.
b)Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının asil ve yedeklerini seçmek.
c)Şube adına Merkez Genel Kuruluna katılacak delegeleri seçmek.
d)Şube ile ilgili Merkez Yönetim Kuruluna ve Merkez Genel Kuruluna iletilmek üzere tavsiye kararları almak.
e)Şubenin yetkili olduğu il ve ilçelerde işyerlerinin tanımını yapmak, buralardaki işyerleri örgütlenmeleri ile ilgili program hazırlamak.
 
Şube Yönetim Kurulları Oluşumu, Toplantı Zamanı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 40- Şube adına sendikanın ana tüzük ve yönetmeliklere göre görev yapan ve Şube Genel Kurulundan seçilen yedi asil üyeden oluşur. Şube Genel Kurulunda asillerle birlikte yedi yedek üye de seçilir.
 
Şube Yönetim Kurulu, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra üç gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında yaptığı ilk toplantısında kendi aralarında Şube Başkanı, Şube İdari Sekreteri, Şube Mali Sekreteri, Şube Örgütlenme Sekreteri, Şube Hukuk ve Sözleşme Sekreteri, Şube Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri, Şube Eğitim Basın-Yayın Sekreterliklerini seçer. Şube başkanı ve diğer sekreterlikler, şube yönetim kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir.  Ancak kendi aralarında anlaşamadıklarında, gizli oy açık sayımla her bir göreve bir kişi seçilir.
Şube Yönetim Kurulu üyelerinin bir veya birkaçının herhangi bir nedenle ayrılması halinde, yedek üyelerden aldıkları en yüksek oy sırasıyla asil üye olarak Şube Yönetim Kuruluna katılmaları istenir. Şube Yönetim Kurulu üye sayısı yedekten gelen üye ile tamamlandıktan sonra yapılacak ilk toplantıda görev dağılımı yeniden yapılır.
İlk toplantılarını seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonraki üç gün içinde, diğer olağan toplantılarını iki haftada bir yapar. Şube Başkanının ve İdari Sekreterin gerekli gördüğü her zaman olağanüstü toplantı yapılabilir.
Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
Kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Şube yönetim kurulu üyeleri kendi aralarındaki görev dağılımını asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapar.
Gündem Başkan, İdari Sekreter, Mali Sekreter tarafından ortaklaşa hazırlanır. Katılanların salt çoğunluğu ile gerekli eklemeler yapılır. Toplantıya Başkan, yokluğunda İdari Sekreter, İdari Sekreterin yokluğunda Mali Sekreter başkanlık eder. Kararlar şube karar defterine yazılır. Kararın altı hazır bulunanlarca imzalanır. Toplantı İdari Sekreterin yoklaması ile başlar, toplantı başkanı gündemi okur, sonra da görüşmelere geçilir.
 
Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 41-
a)Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygular, sorumluluk kararı verene aittir.
b)Bölgesinde tüzüğün verdiği görev ve yetkileri kullanır.
c)İşyerinde temsilci seçimleri yaptırır.
d)İşyeri idari kurulların oluşturulmasını sağlar.
e)Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilmiş olan sözleşme, görüşme ve hukuki tasarrufların sonuçlarını işyerinde takip eder, uygulamadaki aksaklıklara müdahale eder ve genel merkeze bildirir.
f)Şube Genel Kurulunu toplantıya davet eder.
g)Üyelik başvurularını inceler, varsa görüş ve düşüncelerini belgeleri ile birlikte  10 gün içinde Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.
h)Şube Genel Kuruluna sunulacak hesap ve çalışma raporlarını hazırlar.
i)İl ve işyeri temsilcilerini gerektiğinde toplantıya çağırır. Şube ile ilgili konuları görüşür, varılan sonuçları Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.
j)Üst üste üç toplantıya hiçbir mazeret bildirmeden katılmayan şube yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. Bu konuda Şube Yönetim Kurulu karar alır.
 
Şube Denetleme Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Yöntemi
Madde 42- Genel Kuruldan seçilen üç asil üyeden oluşur. Ayrıca üç de yedek üye seçilir. Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulundan sonra Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine en geç 15 gün içinde toplanır. Kendi aralarında bir başkan, 1 raportör seçer. Üç ayda bir olağan denetim görevini yapar. Yönetim ve Disiplin Kurulunun daveti ile her zaman toplanır. Toplantı en az iki üyenin katılım ile gerçekleşir, iki oy ile karar alınır.
Şubeyi idari ve mali yönden her zaman denetler, Şube Yönetim Kurulunun karar ve faaliyetlerini kontrol eder. İncelenen evraklarda en az iki üyenin imzası olur, evraklar şube dışına çıkartılamaz, inceleme ve denetlemelerini her türlü yetkilerini kullanarak yapar.
 
Şube Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 43-
a)Gelir ve giderlerin evraklara dayandırılıp dayandırılmadığını, gelir ve gider defterinin düzenli işlenip işlenmediğini inceler.
b)Gelir ve giderlerin ilgili mevzuata, tüzüğe ve sendika yetkili organlarının kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler.
c)İlgili defterlerin mevzuata uygun tutulup tutulmadığını inceler.
d)Her türlü bilgiyi şubede görevli herkesten alır.
 
Şube Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Madde 44- Şube Genel Kurulunda seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Şube Genel Kurulundan sonra Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine en geç 15 gün içinde toplanır. Kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör ve diğer kurul üyelerini seçer.
Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği, sendika tüzel kişiliği aleyhine faaliyet gösterdiği ileri sürülen şubeye bağlı bütün sendika üyeleri hakkında (zorunlu organlarda görevli olan asil üyeler hariç) yönetmelik hükümlerini de dikkate alarak soruşturma yapar, kusur tespiti halinde uyarma ve kınama cezalarından birini verir.
Şube Disiplin Kurulu, kurul başkanının çağrısı üzerine asil üyelerinin tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Karar yeter sayısı toplam üye sayısının salt çoğunluğudur, eşitlik halinde kurul başkanının oy kullandığı taraf lehine karar verilir.
Şube Disiplin Kurulu kararlarının ilgili kişiye tebliğinden sonra, ilgili karara itiraz on (10) gün içerisinde Merkez Yönetim Kurulu aracılığıyla Merkez Disiplin Kuruluna yapılır. Bu durumda Merkez Yönetim Kurulu en geç on (10) gün içerisinde Merkez Disiplin Kurulunu göreve çağırır.
Merkez Disiplin Kurulu itirazları otuz (30) gün içerisinde inceleyerek sonuçlandırır. Şube Disiplin Kurullarının oluşumu ve çalışma ilkeleri, Merkez Disiplin Kuruluna uyumlu olarak yönetmelikle düzenlenir.
 
İl Temsilciliğinin Oluşumu
Madde 45-
a)Şube oluşturulamayan illerde şubeye bağlı il temsilciliği kurulabilir.
b)İl temsilcileri Merkez Yönetim Kurulunca atanır. Merkez Yönetim Kurulunca, en çok 3 kişiden oluşacak İl Temsilcilik Yönetimi kurulabilir.
c)İl temsilciliğinin açılmasında il merkezi olma zorunluluğu aranmaz.
İl Temsilciliğinin oluşumuna ilişkin kriterler, İl Temsilcilik yönetiminin sayısı ve işleyiş esasları yönetmelikle belirlenir.
 
İşyeri Temsilciliğinin Oluşumu
Madde 46- İşyerinde çalışan üyeler arasından gizli oy, açık sayım usulü ile seçilen temsilcilerden oluşur. İşyeri temsilciliği, işyerlerinde sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışır.
İşyeri Temsilciliği, sendikal çalışmalarında bütünlük ve işbirliğini sağlayan en önemli organdır.
Temsilciliğin çalışma usulü, görev ve yetkileri, seçilecek temsilci sayısı, seçim usulü, temsilcilerin görevden alınması, tayini ve görevlendirmesine ilişkin esaslar ayrıca yönetmelikle belirlenir.
İşyeri temsilcilerinden, iş yeri temsilciler kurulu oluşturulur. İşleyişi yönetmelikle belirlenir.
 
 
Yönetmelikler
Madde 47- Merkez Yönetim Kurulu Genel Kuruldan aldığı yetkiyle, tüzüğümüzde yer alan, yasaların gerekli gördüğü ve sendikanın ihtiyaç duyduğu yönetmelik taslaklarını hazırlar. Bu taslaklar Sendika Başkanlar Kurulu kararı ile kesinlik kazanır.
 
Birleştirilemeyecek Görevler
Madde 48- Bir zorunlu organda görev alıp başka bir zorunlu organ yöneticiliğine seçilenler, bir organdaki görevinden istifa etmek zorundadır.
 
Sendikanın Gelirleri
Madde 49-
a)Üyelik aidatı.
b) Yasal faaliyetlerden sağlanan gelirler.
c)Mal varlığının gelir, temlik ve satışından doğan gelirler.
d)Kanunun olanak verdiği bağışlar ve diğer gelirler.
 
Sendikanın Giderleri
Madde 50-
a)Sendikal faaliyetleri yürütmek için yapılan harcamalar.
b)Üst kuruluşlara ödenen aidatlar.
c)Üyeleri adına yapılacak sözleşme, görüşme ve diğer hukuki tasarruflar nedeni ile yapılacak harcamalar.
d)Eylem ve etkinliklerde yapılacak harcamalar.
e) Eğitim masrafları, basın, yayın dahil gelirlerin en az % 15’i kadardır.
f)Sendikanın amaç ve tüzüğünden kaynaklanan diğer masraflar.
Sendikanın amaçlarına uygun faaliyetleri dışında harcama yapılamaz. Bağışta bulunulamaz, borç verilemez, envantere ve demirbaşa kaydedilen malzeme gider olarak gösterilemez, bu konuda işlem yapılamaz.
 
 
Tahmini Bütçe
Madde 51- Merkez Yönetim Kurulunca her yıl ayrı ayrı olmak üzere 3 (üç) yıl için hazırlanır, hesap dönemi takvim yılıdır. Merkez Genel Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
 
Şube Payları
Madde 52- Genel merkez hesabına yatan üye aidatlarından Eğitim ve Basın Yayın Fonu ile Dayanışma ve Hukuk Fonuna ayrılacak pay düşüldükten sonra kalan miktarın % 50’i şubelerin hesaplarına gönderilir. Şube harcamalarının belgeleri her ay Genel Merkeze gönderilir.
 
Fonlar
Madde 53-
a)Eğitim ve Basın Yayın Fonu, sendika gelirlerinin % 15’inden az olamaz.
b)Hukuk Fonu sendika gelirinin %10’undan az olamaz.
c)Dayanışma Fonu sendika gelirinin % 10’nundan az olamaz.
 
Banka İlişkileri ve Kasa
Madde 54- Sendika geliri elde edildiği tarihten itibaren, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine faaliyet gösteren bir bankaya yatırılır. Kasasında zorunlu gider olarak en çok asgari ücretin brüt üç katı tutarında nakit bulundurabilir. Mali Sekreterlikle birlikte Genel Başkan veya Genel Sekreterden en az 2 (iki) kişinin imzası ile para çekilebilir. Sarfiyatlar, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Mali Sekreterler tarafından yapılır.
 
Sendikada Tutulacak Defter Dosya ve Kayıtlar
Madde 55-
a)Üye kayıt defteri ve üyelikten çekilme defteri.
b)Genel Kurul, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu karar defterleri.
c)Gelen ve giden evrak kayıt, zimmet ve demirbaş eşya defteri.
d)Aidat, yevmiye, envanter ve defter-i kebir defterleri.
e)Gelir makbuzları, bunların zimmete kayıt defteri ve bunların tutulduğu dosyalar.
f)Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması gereken defter ve evraklar Genel Kurulu takip eden, 15 gün içinde notere tasdik ettirilir. İlgili yıldan başlayarak 10 yıl saklanması zorunludur.
 
Mal Bildirimi
Madde 56- Sendika ve şube yönetim kuruluna seçilenler 3 ay içinde mal bildirimlerini yasalara uygun olarak Merkez Denetleme Kuruluna vermek zorundadır. Yedek üye göreve gelince bildirimde bulunur. Merkez Denetleme Kurulu bu bildirimleri 5 yıl süre ile saklamak zorundadır. Mal bildirimleri, Denetleme Kurulu tarafından açıklanamaz, ancak mahkeme ve diğer yetkili organların istemi üzerine iade etmek üzere verilir.
 
Alım Satım
Madde 57- Merkez Genel Kurulunca verilen yetkiye istinaden Merkez Yönetim Kurulu taşınır, taşınmaz mal almak, kiralamak ve satmak için yetkilidir. Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda bu yetkiyi sendika Şube Yönetim Kurullarına devredebilir. Şubelerin kullanımına tahsis edilen ve zimmetlenen taşınır ve taşınmaz mallar nedeniyle doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk şubeye aittir.
 
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Madde 58- Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden aylıksız izne ayrılacaklar ile aylıksız izni iptal edilecekler Merkez Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
Aylıksız izne ayrılmasına karar verilen Merkez Yönetim Kurulu yöneticileri, işyerlerinden ücretsiz izinli sayılırlar. Sendikadaki görev süreleri içerisinde her türlü mali, sosyal ve özlük hakları sendika tarafından ödenir. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin alacakları ücretler, çalıştığı işyerinde aldığı ücret ve sosyal hakları geçemez.
 
Personel, Uzman ve Danışman
Madde 59- Personel, uzman, danışman alımı, bunlara verilecek haklar ve çalışma esaslarını Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
 
 
Fesih, Mal Varlığının Devri, Demirbaşların Satışı ve Terkini
Madde 60-
a)Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılması, başka bir sendika veya konfederasyonla birleşmesi veya Mahkeme kararı ile kapatılması hallerinde mal varlığı bağlı bulunduğu konfederasyona geçer.
b)Sendika demirbaşlarının satışı Genel Mali Sekreterliğin önerisi ve Merkez Yönetim Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılacak toplantıda yine merkez yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile ihaleye çıkartılarak gerçekleştirilir.
c)Demirbaşların terkini oluşturulacak komisyon raporu Merkez Yönetim Kurulu tarafından Merkez Yönetim Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılacak toplantıda yine merkez yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile kabul edildikten sonra gerçekleştirilir.
Tebliğ ve Tebellüğ
Madde 61- Her türlü tebliğ ve tebellüğe, tüzel kişilik olarak sendika Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Şube Yönetim Kurulları ancak kendi faaliyet alanlarında tebliğ ve tebellüğe yetkilidir.
 
Tüzük Değişikliği
Madde 62- Genel kurul toplantı yeter sayısı delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.
Genel kurul karar yeter sayısı toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
Tüzük değişikliği, fesih, birleşme, katılma, üst kuruluşun veya uluslararası kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara üyelik veya üyelikten çekilme hallerinde karar yeter sayısı delege tam sayısının salt çoğunluğudur.
 
Adli Takibe Uğrama
Madde 63- Sendika ve şube yöneticilerinin sendikal faaliyetleri nedeniyle adli takibe uğraması veya mahkûm edilmesi durumunda Merkez Yönetim Kurulunca gerekli maddi ve hukuki tedbirler derhal alınır.
 
 
Yürürlük
Madde 64- 9 Eylül 2013 tarihinde kurulan TÜM YEREL-SEN’e ait iş bu Tüzük, 4688 sayılı Kanunun amir hükümlerine göre, sendikanın 29-30 Nisan 2023 tarihlerinde Ankara İlinde gerçekleştirilen 4.Olağan Genel Kurulunda kabul edilerek valiliğe verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.
 
Yürütme
Madde 65-
Bu tüzük hükümlerini Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM YEREL-SEN) adına Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

Şubeler Tümü
ADANA ŞUBE
Şube Başkanı : Seniha SOYLUGAN
Adıyaman İl Temsilciliği
Şube Başkanı : MURAT OZAN GÖÇENLER
ANADOLU ŞUBE
Şube Başkanı : MURAT OZAN GÖÇENLER
ANKARA 1 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : DENİZ TANTOĞLU
ANKARA 2 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : ZÜLKÜF SANCAR
ANTALYA ŞUBE
Şube Başkanı : Demet KURUPINAR
AYDIN ŞUBE
Şube Başkanı : Mehmet BOZKURT
BALIKESİR ŞUBE
Şube Başkanı : Sezer YILDIZ
BURSA ŞUBE
Şube Başkanı : Fatih EREN
DENİZLİ ŞUBE
Şube Başkanı : ÖZKAN KARAKAYA
EDİRNE ŞUBE
Şube Başkanı : İNAN ÇAVUŞ
ESKİŞEHİR ŞUBE
Şube Başkanı : Caner ÖZCAN
HATAY ŞUBE
Şube Başkanı : Engin Mansuroğlu
İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : AYDAN SELMA ÖZKORKMAZ
İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : ÖZLEM OSOY
İSTANBUL 3 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : TUNCAY KASARCI
İSTANBUL 4 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Gürhan KEÇELİ
İSTANBUL 5 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : HAKAN DEMİRCİOĞLU
İZMİR 1 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Ahmet KOLLAR
İZMİR 2 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : MURAT BEKAR
İZMİR 3 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Ufuk CENGİZLER
KIRKLARELİ ŞUBE
Şube Başkanı : SALİH CANBAZ
Kırşehir Şube
Şube Başkanı : ERTUĞRUL VAR
Manisa Şube
Şube Başkanı : RECEP ABATAY
Mersin Şube
Şube Başkanı : SÜLEYMAN SARISOY
MUĞLA ŞUBE
Şube Başkanı : YÜCEL KILINÇ
TEKİRDAĞ ŞUBE
Şube Başkanı : Ali Şahin GÜLEN
Uşak Şube
Şube Başkanı : KENAN KARA
Afyonkarahisar Temsilciliği
Şube Temsilcisi : FAHRİ SELVİ
Amasya İl Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Bilecik Temsilciliği
Şube Temsilcisi : FAHRETTİN DURAL
Burdur Temsilciliği
Şube Temsilcisi : MESUT ÇÖREKLİ
Çanakkale Temsilciliği
Şube Temsilcisi : HASAN ÇAĞRI KILIÇ
Diyarbakır Temsilciliği
Şube Temsilcisi : Ayhan GÜN
ELAZIĞ TEMSİLCİLİĞİ
Şube Temsilcisi : ABDÜLMUTTALİP GÜRBÜZ
GİRESUN TEMSİLCİLİĞİ
Şube Temsilcisi : Hasan YILMAZ
KAHRAMANMARAŞ TEMSİLCİLİĞİ
Şube Temsilcisi : Fatih KÖRÜK
Karabük Temsilciliği
Şube Temsilcisi : OKAN ÇAKIR
Karaman Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Kars Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
KASTAMONU TEMSİLCİLİĞİ
Şube Temsilcisi : RAŞİT BALABAN
Kayseri Temsilciliği
Şube Temsilcisi : TAYFUN DİNÇER
Kocaeli Temsilciliği
Şube Temsilcisi : CİHAN ALKAN
Konya Temsilciliği
Şube Temsilcisi : HASAN YALÇINKAYA
Malatya Temsilciliği
Şube Temsilcisi : İLKER GÖKTAŞ
Nevşehir İl Temsilciliği
Şube Temsilcisi : GAZANFER YAPAR
Niğde Temsilciliği
Şube Temsilcisi : Recep Üstüntaş
Ordu Temsilciliği
Şube Temsilcisi : YUSUF BAŞTA
Osmaniye Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Samsun Temsilciliği
Şube Temsilcisi : TÜRKER DİZDAR
Sinop Temsilciliği
Şube Temsilcisi : MURAT ERSOY
Sivas Temsilciliği
Şube Temsilcisi : Şevki KABASAKAL
Tokat Temsilciliği
Şube Temsilcisi : BÜLENT TÜREM
Trabzon Temsilciliği
Şube Temsilcisi : İSMAİL ÖZDEMİR
Yalova Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Yozgat Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Zonguldak Temsilciliği
Şube Temsilcisi : MELİH KUMBAS
Yazarlarımız
Hızlı Erişim
Bilgi & Belgeler Tümü